„Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 48 895 750 лева., осигурени с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие към ЕС. Процедурата ще допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез въвеждане на системи за управление на ресурсите и работата с клиенти.

Така компаниите ще достигнат съответствие с европейските и международни стандарти и ще въведат добри производствени практики в областта на подобряване на управлението и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар. Проектните предложения трябва да се подават в регионалните сектори на ИАНМСП в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Те ще се приемат при следния краен срок за подаване на проектни предложения: 28.09.2011 г. Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България: www.eufunds.bg .

Автор: www.economynews.bg