теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Надзорът лицензира новият фонд на БенчМарк


0 гласа2005 прочитания

Автор: DarikFinance.bg

Комисията за финансов надзор издаде на УД БенчМарк Асет Мениджмънт разрешение за организиране и управление на договорен фонд БенчМарк Фонд-6 Паричен. Фондът е с нискорисков профил, като в структурата на портфейла са залегнали следните параметри: инструменти на паричния пазар – до 90% от активите на фонда, дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар - до 90%, акции и дялове на КИС – до 30%, ценни книжа, извън тези търгувани на регулиран пазар – до 10%.

Надзорът издаде лиценз и на Болкан Пропърти инструментс АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел - набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти.

КФН потвърди проспекта за публично предлагане на 15 000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от дружеството, в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.

Учредители на дружеството са 1 юридическо лице и 2 институционални инвеститори – ДФ Невел - П ООД с 70% от капитала, Институционален инвеститор ДФ Ти Би Ай Хармония чрез УД Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД с 15 % и Институционален инвеститор ДФ Ти Би Ай Динамик чрез УД Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД също с 15%.

Дружеството се управлява от СД в състав Вълко Стоилов, председател на СД, Вера Желязкова, заместник – председател и Владимир Върбанов, изпълнителен директор.

Основният пазар, към който дружеството се насочва, е пазарът на имоти в България с търговско, административно, жилищно, спортно/развлекателно и ваканционно предназначение, включително общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, ваканционни сгради и съоръжения, в т.ч. изграждане, отдаване под наем и покупко-продажба.