теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Населението все повече финансира банките


0 гласа1360 прочитания

През първото тримесечие на годината кредитната активност остава слаба, показва обобщен анализ на БНБ. Запазва се тенденцията към увеличение на привлечените средства от вътрешни източници и на дела на активите с по-ниско рисково тегло (пласменти и ценни книжа). Ресурсът от населението засилва ролята си на основен източник на финансиране. Разходите за обезценка продължават да влияят върху рентабилността на банковия сектор. Към 31 март активите на системата възлизат на 74.2 млрд. лв. От началото на годината те се увеличават с 0.7% (500 млн. лв.), като през януари е отчетен спад, изцяло компенсиран през следващите два месеца. Тримесечната динамика по групи банки е различна.

В края на март петте банки / УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска Банка, Райфайзенбанк (България), Юробанк И Еф Джи България/  притежават 53.9% от активите на системата (54.5% три месеца по-рано). Делът на дъщерните банки от ЕС е 72.8%, съответно на клоновете на банки от ЕС – 4.1%. Местните кредитни институции заемат 20.2% от активите на системата, а банките и клоновете извън ЕС – 2.9%.

Привлечени средства

Източниците на финансиране остават стабилни. През периода януари – март привлеченият ресурс нараства с 0.6% (360 млн. лв.) при 0.3% за същия период на миналата година.
• Водещ принос за нарастването на привлечените средства има ресурсът от институции, различни от кредитни, който през тримесечието се увеличава с 4.6% (890 млн. лв.) при 1.8% година по-рано.
• Депозитите от граждани и домакинства нарастват с 2.4% (667 млн. лв.).
• В края на март външното финансиране представлява 22.2% в общата сума на привлечения ресурс.
• Валутната структура на привлечените средства отчита повишение на левовия компонент и в края на март е съответно: 51.2% – в евро, 42.2% – в левове, и 6.6% – в други валути.

Структура на привлечените средства (към 31 март 2011 г.)Балансов капитал

Балансовият капитал на системата през тримесечието се увеличава с 1.2% до 10.2 млрд. лв. (0.7% за същия период на миналата година). Принос за това имат реализираната през първите три месеца на 2011 г. печалба (157 млн. лв.) и повишените преоценъчни резерви (10 млн. лв.).

Структура на активите (към 31 март 2011 г.)Автор: www.economynews.bg