“Алианц Банк България” АД, в качеството на издател на Международни банкови дебитни и кредитни платежни карти прие “Общи условия за издаване и използване на платежен инструмент - Международна Банкова Платежна Карта” (Общи условия) и типизирани Рамкови договори за издаване и използване на международна банкова платежна карта, за съответния вид банкова карта, които уреждат издаването и обслужването от „Алианц Банк България” АД на всички, издавани от Банката, международни банкови (кредитни и дебитни) платежни карти. Приетите Общи условия и образец на типизираните Рамкови договори за съответния вид банкова карта можете да видите тук.

Приетите Общи условия и типизираните Рамкови договори за съответния вид банкова карта се прилагат в правоотношенията по повод ползването на банкови карти, считано от 00.00 часа на 01.02.2010 година. Притежателите на банкови карти, които не са съгласни с новите Общи условия и Рамков договор могат да прекратят договора в двумесечен срок, считано от датата на уведомяването им, без никакви разходи, освен за погасяване на задължения по усвоената част от кредитния лимит.

От 1 февруари се променя и стойността на минималната погасителна вноска (МПВ) за кредитните карти. Досега клиентите трябваше да покрият поне 5% от усвоените средства, а от 1 февруари задължителната минимална вноска е 3%. По-този начин клиентите получават възможност да изплащат задълженията си за по-дълъг период.