теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Облекчението за млади семейства с ипотечни кредити ще се ползва от 2010 г.


0 гласа5418 прочитания

Автор: infostock.bg

Данъчното облекчение за млади семейства, които плащат вноски по ипотечни кредити, ще се ползва с подаване на данъчната декларация през 2010 година, съобщиха от Министерство на финансите.

Законодателят предвиди, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през 2009 г. лихвени плащания върху първите 100 хил. лв. по ипотечен кредит. От това облекчение през 2010 г. ще могат да се възползват семейства, които имат сключен граждански брак и ипотечният кредит е сключен с един от двамата съпрузи.

С декларацията за доходите от 2008 г., която се подава през 2009 г., физическите лица могат да ползват по-малко данъчни облекчения спрямо миналата година. Отпадна възможността за ползване на данъчни облекчения за деца, както и на облекчението за дарения, когато дарението е в полза на физически лица (например даренията в полза на инвалиди, социално слаби, наркозависими лица и т.н.).

Данъчните облекчения, които можете да ползвате с декларацията за облагане на доходите от 2008 г. са:

- Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв.

- Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане. Това облекчение е ограничено до 10 % от сбора на годишните данъчни основи и може да се ползва от физическите лица, които през 2008 година са направили лични вноски за допълнително доброволно осигуряване или вноски за застраховка Живот

- Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране

- Данъчно облекчение за дарения. До 5 на сто от данъчната си основа могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд Социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд Енергийна ефективност. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими.

Коментари и отговори

Относно данъчното облекчение за млади семейства, които плащат вноски по ипотечни кредити: 1. на каква (или до каква) годишна възраст трябва да са съпрузите, да за се възползват от облекченията? 2. има ли значение преди колко време е сключен гражданския брак? 3. има ли значение кога е изтеглен кредита? 4. къде и какви документи трябва да се подадат за кандидатстване ?
С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, влезли в сила от началото на месец януари, се даде възможност за данъчни облекчения за младите семейства, погасяващи ипотечен кредит. Реално обаче те ще могат да се ползват през 2010 г. – с подаването на данъчна декларация за 2009 г.

В отговор на въпросите Ви ще цитираме ЗДДФЛ и по-конкретно чл. 22а – Данъчно облекчение за млади семейства.

Данъчно облекчение за млади семейства

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключения договор за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.»

По отношение времето, от което е сключен брака и кога е изтеглен кредита – няма посочени изисквания.

Документите, коит са необходими, са както вече казахме подаване на годишна данъчна декларация, за доходите получени през 2009 год.

Принципно годишните данъчни декларации се подават в поделенията на НАП.

Още информация по темата можете да намерите тук.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам, дали ако ипотекираният имот е вила, а закупеният е апартамент, човек може да се възползва от данъчните облекчения, за млади семейства. Вилата води ли се за жилище. Поздрави!
В ЗДДФЛ чл. 22а - Данъчно облекчение за млади семейства, в т. 3 е записано следното:

„3. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.”

Според нас, този текст в Закона би трябвало да означава (тълкува), че данъчно облекчение би могло да се ползва само и единствено, ако залог за кредита е закупеното жилище.

В този ред на мисли, ако се ипотекира един имот (независимо дали вила, апартамент и др.), за да се закупи друг – то това означава, че закупеното с кредита жилище не е единствено и не може да се ползва данъчно облекчение за кредита.

Ето защо, според нас, ако ипотекирате вила, за да купите жилище, то не бихте могли да ползвате данъчни облекчения, независимо че отговаряте на останалите изисквания, заложени в Закона.

Все пак вилата, реално, е жилище и то извънградско жилище за отдих, което не се обитава, принципно, постоянно.

Все пак, бихте могли и да се обърнете към някое от поделенията на НАП, тъй като това е службата, приемаща данъчните декларации и следяща за размера на дължимите данъци.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Желая да попитам в какъв размер трябва да е кредита? Значи ли, че не може човек да се възползва от данъчните облекчения, ако е изтеглил по-малко от 100 000лв. Примерно 15 000 Евро? Благодаря Ви предварително!
В ЗДДФЛ чл. 22а - Данъчно облекчение за млади семейства е записано следното – “[…] Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лихвени плащания върху първите 100 000 лв. по ипотечен кредит, когато са налице следните условия: […]”

Според нас, този текст в Закона означава, че от данъчно облекчение ще се възползват всички с ипотечни кредити, разбира се отговарящи на останалите условия, независимо от размера на изтегления кредит.

Данъчно облекчение ще се ползва за първите 100 000 лева от размера на кредита. Т.е., ако кредитът е за 200 000 лева – данъчно облекчение ще се ползва за 100 000 лева от тях. В случая щом Вашия кредит е 15 000 лева, то той е в границата до 100 000 лева и следователно попада в рамките, поставени от Закона.

Все пак, най-добре би било да се обърнете към някое от поделенията на НАП, тъй като това е службата, приемаща данъчните декларации и следяща за размера на дължимите данъци.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам. Аз и съпруга ми имаме кредит ипотечен 35 000евро, и освен ипотекираното жилище нямаме друг имот само че то е апартамент и гараж, гаража ще е проблем ли да се възползваме от тези данъчни облекчения. Благодаря ви предварително.
Принципно погледнато гаражът не е жилищен имот и често площта му се включва към общата квадратура на имота.

По наше мнение, не би трябвало да има проблем да ползвате данъчно облекчения за млади семейства, след като жилището е единствено и ако отговаряте на останалите условия.

Изискванията, към семействата, желаещи да се възползват от данъчни облекчения, можете за прочетете в ЗДДФЛ и по-конкретно чл. 22а – Данъчно облекчение за млади семейства.

За повече информация Ви съветваме да се обърнете към някое от поделенията на НАП.

Все пак, тъй като не твърдим, че сме специалисти по темата, за да получите най-достоверна информация, е най-добре да се обърнете към някое от поделенията на НАП.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Искам да попитам според вас мога ли да се възползвам от данъчните облекчения, в случай че с моята съпруга сме под 35 години и имаме ипотекирано жилище в София, в което живеем. Но освен това наскоро наследих етаж от къща в Северна България, което обаче реално не ползваме. Благодаря предварително!
Принципно възрастта Ви е предпоставка да се възползвате от приетите на скоро данъчни облекчения за млади семейства.

Обаче наследяването на имот, по наше мнение, по-скоро Ви лишава от тази възможност, тъй като изискването заложено в ЗДДФЛ, чл.22 а, т. 3 – Данъчни облекчения за млади семейства, е жилището да е единствено за семейството през данъчната година.

Тъй като не сме компетентни да дадем категорично мнение по този казус Ви съветваме да се обърнете към НАП.

Контакти на НАП можете да намерите тук.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам, дали ако ипотекираният имот не е моя собственост и е заложен за да мога аз да закупя апартамент ще мога да се възползвам от облекченията. Поздрави!
Не, няма да можете.

Според промените в ЗДДФЛ и въведените данъчни облекчения за млади семейства (чл. 22а), едно от условията, за да се ползват данъчни облекчения е ипотекираното жилище да е единствено жилище за семейството:

Чл. 22а (3). Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Другите условия са свързани с изискването семейството да има сключен граждански брак, договора за ипотечен кредит да е сключен с единия от съпрузите, поне единия от съпрузите да е на възраст по-малко от 35 години към датата на сключване на договора за кредит и т.н.

Освен това, при положение, че е имало имот, който да бъде предоставен за обезпечение, то закупеното жилище реално не е обременено с тежест (ипотека), за което да се ползват данъчни облекчения.

Повече информация можете за прочетете в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
здр искам да питам следното. имам ипотекирано жилище в което живеем заедно с съпруга ми и сме под 35 години и двамата. въпроса ми е следния къде трябва да се подадат тези документи и трябва ли да делкарирам дохода ми или това не влиза в документите които се изсикват. и другото парите които евентуално ще ми бъдат върнати как се полъчават по банков път ли? много благодаря предварително за отговора
За съжаление, с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, предвидените данъчни облекчения за млади семейства с ипотечен кредит – отпаднаха.
Според информацията, разпространена от медиите, обаче, предстои прегласуване на промяната, при обсъждането на Бюджет 2010.

Подробности бихте могли да видите тук.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, облекченията за млади семейства за 2009 година сякаш останаха. В сайта на НАП, а и в закона не са публикувани промени. Така ли е, или аз не намирам точните източници? Ако облекченията са все още в сила, бих искал да ви попитам дали мога да ползвам облекчения за закупено жилище, за което имам кредит, но жилището все още няма разрешение за ползване? Преди повече от 10 години, все още не бях женен, моите родители ми прехвърлиха къща в провинцията срещу грижи (гледане). Те все още са живи и ползват имота, на който аз съм собственик. Това обстоятелство ще ми попречи ли да ползвам данъчни облекчения за ипотечен кредит? Благодаря Ви.
Според последната информация (от 17.12.2009 г.) при приемането на второ четене на законопроекта за държавния бюджет за 2010 г. депутатите записаха, че местните физически лица могат да ползват данъчни облекчения за млади семейства като приспадат от сумата от годишните данъчни основи, направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.

По-важните изисквания, за да бъдат предоставени тези данъчни облекчение са следните:
1. Лицата да имат сключен граждански брак към датата на сключване на договора за кредит;
2. Ипотекираното жилище е единственото жилище за семейството през съответната данъчна година;
3. към датата на сключването на договора данъчнозадълженото лице и/или съпругът/та не са навършили 35-годишна възраст.

Преди всичко следва да се отбележи, че облекчението е приложимо и за кредити, теглени до влизането в сила на новата ал. 22а от ЗДДФЛ, т.е. преди 1 януари 2009 г. С него се намаляват данъчните основи на сумите за подоходното облагане на правоимащите лица със сумата на лихвите по остатъчната част от първите 100 000 лв. на кредита им, която е заплатена реално през съответната година. Също така под изискването за единствено жилище следва да се прилага за територията на страната. Логично е да се очаква, че притежаването на пълна собственост върху втори жилищен имот от семейството, където и да се намира той, би следвало да изключва облекчението, но това не е ясно дефинирано в Закона. Неясно е също кой и на какво основание ще издава справката за притежаваните жилищни имоти от семейството. Сами забелязвате, че изменението на закона за ЗДДФЛ и в частност новия чл.22 а съдържа много неясноти, които тепърва ще се установяват. Промените в данъчните закони, сред които и Законът за данъците върху доходите на физическите лица, трябва да влязат в сила от 1 януари 2010 г. с подаването на данъчната декларация за изминалата 2009 година.

Относно това, че закупеният имот няма все още разрешение за ползване не считаме, че има отношение към данъчните облекчения за млади семейства. По-обезпокоително е това, че сте собственик на друг недвижим имот, което е предпоставка да Ви бъдат отказани тези облекчения.

Тъй като не твърдим, че сме специалисти по темата, за да получите най-достоверна информация, е най-добре да се обърнете към някое от поделенията на НАП.
Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Ако ипотечният договор (2005) е сключен 2 години преди брака (2007) можем ли да ползваме този данъчен кредит?
За съжаление след проверка се оказа, че не можете.