Печалбата на консолидирана база на борсовия оборот нарасна с 27% до 1,35 млн. лв., най-вече благодарение на дъщерната Българска независима енергийна борса

Оборотът на регулирания пазар на Българска фондова борса през първото тримесечие на 2019 г. се понижи с над 44% спрямо последните три месеца на миналата година до 99,67 млн. лв. Това става ясно от консолидирания отчет на борсовия оператор за периода януари – март 2019 г.

Отчетеният спад се дължи на намаление в оборота с повечето основни групи финансови инструменти. Ръст има единствено в оборота с борсово търгувани продукти, но той е незначителен на фона на оборота на останалите групи инструменти. Най-значителен бе спадът от 28,9 млн. лв. (-26%) в оборота с акции (без АДСИЦ), следван от този с облигации, намалял с 28,6 млн. лв. (-92%), и с акции на АДСИЦ със спад от 14 млн. лв. (-51%). Най-нисък бе оборотът през февруари: 24,6 млн. лв., а най-висок през март - 40 млн. лв.

Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през първото тримесечие на 2019 година достигна 14 165, което е със 7,4% по-малко спрямо предходното тримесечие. За разлика от най-силния месец при оборота, броят сделки бе най-нисък през март - 4366, а най-висок той беше през февруари - 5061 сделки.

През първото тримесечие секторът „Финансови и застрахователни дейности“ запази челното място в класацията по оборот с 48,9 млн. лв. (за сравнение през четвъртото тримесечие на 2018 г. оборотът за сектора достигна 73,8 млн. лв.). Оборотът на сектора надхвърля общия на всички останали браншове и формира 51% от общия оборот за тримесечието. Това прави оборота и капитализацията на борсата особено чувствителни към сътресения и лоши новини, свързани с банковия и застрахователния сектор.

Сектор „Операции с недвижими имоти“ също запази преднината си с оборот от 23,5 млн. лв. и 25% от общия оборот. На трето място в класацията, както и през предходното тримесечие, беше сектор „Преработваща промишленост“ с оборот от 10,2 млн. лв. и 10,8% от общия оборот. Тази структура се запазва устойчива и рядко друг сектор влиза в топ три, което обикновено се дължи на ефект от еднократни големи сделки.

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ към 31 декември 2018 г., беше 381 и се измени до 373 в края на последното тримесечие. Спадът в броя инструменти се дължи на отписани емисии ДЦК, права, облигации и акции.

През първото тримесечие на 2019 година имаше пет нови емисии финансови инструменти, допуснати до търговия – всичките емисии на права. За сравнение, през четвъртото тримесечие новите емисии бяха петнадесет: една емисия акции, една емисия борсово търгувани продукти, една емисия акции на АДСИЦ, седем облигационни емисии и пет емисии на права.

Сравнете доходността на взаимни фондове

Прекратена бе регистрацията на единадесет емисии, от които една емисия акции, една облигационна емисия, четири емисии ДЦК и пет емисии права. За сравнение, през предходното тримесечие бе прекратена регистрацията на две емисии акции, една облигационна емисия, една емисия ДЦК и пет емисии права. През отчетното тримесечие тринадесет дружества увеличиха капитала си, а през предходното – пет.

Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ АД достигна 27,2 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2019 г., което представлява ръст от 1,69% в сравнение с края на четвъртото тримесечие на миналата година.

В края на първото тримесечие бе отбелязано разнопосочно движение в стойността на индексите на БФБ спрямо началото му. SOFIX и BGREIT понижиха своята стойност през първото тримесечие, докато BGTR30 и BGBX40 нараснаха.

Най-голямо в процентно отношение бе повишението от 1,99% в стойността на BGTR30, с 0,31% се повиши стойността на BGBX40, с 0,36% спадна BGREIT, а стойността на SOFIX намаля с 1,78%. През февруари и март имаше възходящо движение на индексите, след ясно изразеното намаление в стойностите им през януари.

Към края на първото тримесечие на 2019 г. нетният финансов резултат, реализиран от група „Българска фондова борса“ АД, е печалба в размер на 1,35 млн. лв., което е с 27% повече спрямо същия период на миналата година.

„Финансовият резултат се дължи главно на консолидацията на дъщерното дружество Българска независима енергийна борса и слаб ръст на оперативните разходи на дружеството майка, както и спад на „Финансови приходи“, обясняват от БФБ в доклада си за дейността.

Нетните приходи от продажби на консолидирана база нарастват с 97% до 2,75 млн. лв. Разходите по икономическите елементи на БФБ са се увеличили с 40% до 1,23 млн. лв. 

Източник: www.investor.bg