Парламентът прие окончателно нов Закон за пазарите на финансови инструменти. С новия норматив се въвеждат изискванията на европейска директива за пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на европейски регламент, съобщава БТА. Целта е да се увеличи прозрачността на пазарите на финансови инструменти, по-добра защита на инвеститорите, укрепване на доверието и недопускане на нерегламентирана търговия с финансови инструменти.

Разширява се кръгът на финансовите инструменти, като са включени някои стокови и други деривати, както и някои видове енергийни договори. Надгражда се сега съществуващия правен режим на организацията и дейността на инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа.

Въвеждат се нови изисквания за управлението и представителството на инвестиционния посредник, подробни изисквания за добра репутация, професионална квалификация и опит на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник.

Дава се възможност инвестиционните посредници да сключват договори с обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник на негова пълна и безусловна отговорност.

Новият закон въвежда изисквания към информацията, която инвестиционният посредник е длъжен да предоставя на клиентите и потенциалните клиенти, както и за извършване на оценка за уместност и целесъобразност.

Предвижда се създаването на нов вид многостранна система за търговия - пазар за растеж. Целта е да се насърчава малкият и средният бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар. 

Източник: www.investor.bg