теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Печалбата на банките се увеличи с 25% за година


0 гласа468 прочитания

Банковата система в България увеличи печалбата си през януари с близо 24,5% на годишна база. В първия месец на годината положителният финансов резуртат на кредитните институции е 117 млн. лв. – с 23 млн. лв. повече спрямо 31 януари 2017 г., съобщи Българската народна банка (БНБ).

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на миналия месец възлизат на 32 млн. лв., докато година по-рано бяха 47 млн. лв. Това е спад с близо 32%, показват изчисленията на Investor.bg.

Спрямо края на 2017 г. активите на банковата система намаляват с 878 млн. лв. (0,9%) под влияние на динамиката в паричните салда при централни банки и при финансовите активи, държани за търгуване.
Позицията "Пари и парични салда при централни банки и други депозити на виждане", която е с най-висока ликвидност, продължава да заема съществен дял в общите активи на банковия сектор –18,8%, в края на отчетния  месец, показва банковата статистика.

На месечна база дълговите ценни книжа намаляват с 869 млн. лв. (6,4%), главно при емитираните от сектор „Държавно управление“.

Брутните кредити и аванси през януари нарастват с 690 млн. лв. (0,8%) с основния принос на вземанията от „Кредитни институции“, които се увеличават с 22,3%.

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите „Централни банки“ и „Кредитни институции“) през януари се увеличава със 199 млн. лв. (0,4%). Нарастват заемите за сектор „Домакинства“(с 200  млн. лв., 1%) и  тези за „Нефинансови предприятия“ (с 46 млн. лв., 0,1%), докато за секторите „Държавно управление“и „Други финансови предприятия“ е налице спад.

Депозитите в банковата система спрямо края на декември 2017 г. намаляват с 581 млн. лв. (0,7%) поради спада при всички институционални сектори с изключение на ресурса на „Държавно управление“, при който има увеличение със 155 млн. лв. (7,8%).

В централната банка отчитат, че балансовата позиция собствен капитал през януари намалява с 354 млн. лв. (2,8%) в резултат от спада в позициите натрупан друг всеобхватен доход, преоценъчни резерви и други резерви.

Към 31 декември 2017 г. съотношенията на капиталова адекватност на банковата система не търпят съществена промяна.

БНБ обяви, че общият размер на рисковата експозиция (52,1 млрд. лв. в края на периода) обуславя слабото понижение на съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност, съответно до 20,41%, 20,86% и 22,08% към 31 декември 2017 г. (при 20,53%, 20,99% и 22,20% към края на септември 2017 г.).

Източник: www.investor.bg