В края на миналия месец отпуснатите заеми са за 62,3 млрд. лева, като кредитите за фирмите се увеличават с 1,1%, а на домакинствата – с 0,5%, отчете БНБ

Печалбата на банковата система за първите четири месеца на тази година се увеличава с 14,5% на годишна база и достига 454 млн. лв. Това е с 58 млн. лева повече в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

В централната банка изчисляват, че през април активите на банковата система нарастват с 0,3% (287 млн. лв.) до 108,5 млрд. лв. Увеличават  се кредитите и авансите, паричните  наличности, портфейлите с ценни книжаи нетекущите активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба.

"Печалбата на банковата система за първите четири месеца на тази година се увеличава с 14,5% на годишна база "

Намаляват паричните салда в централни банки и другите депозити на виждане. В края на април балансовата позиция пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане заема 17,7% от общите активи, а портфейлите с ценни книжа –12,4%. 

Експертите на Димитър Радев пресмятат, че отношението на ликвидно покритие на банковата система към 30 април е 265,9% (при 289,1% в края на март). Ликвидният буфер, с който разполагат банките е 28,5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 10,7 млрд. лв.

В края на миналия месец разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 110 млн. лв. (при 131 млн. лв. година по-рано).

В края на първото тримесечие на 2019 г. съотношениeто на базовия собствен капитал от първи ред е 17,88%, на капитала от първи ред –18,27%, а на общата капиталова адекватност –19,17%, като нивата на съотношенията остават значително над регулаторните изисквания. 

Брутните кредити и аванси на банковата система през април намаляват с 0,2% и в края на април възлизат на 90,8 млрд. лв. Намаляват средствата при централни банки (с 832 млн. лв., 5,6%), но нарастват вземанията от кредитни  институции (със 106 млн. лв., 0,7%) и брутният кредитен портфейл (с 583 млн. лв., 0,9%).

Към 30 април размерът на отпуснатите от банките заеми е 62,3 млрд. лв. Кредитите за фирмите и за домакинствата се увеличават съответно с 1,1% и 0,5%.

Заемите за други финансови предприятия и за сектор „Държавно управление“ нарастват съответно с 3% и 0,3%.

Депозитите в банковата система в края на април са 91,6 млрд. лв. (при 91,5 млрд. лв. в края на март).

Увеличават се средствата на домакинства (с 309 млн. лв., 0,6%), на бизнеса (със 105 млн. лв., 0,4%) и на други финансови предприятия (със 70 млн. лв., 1,9%). Намаляват се спестяванията на кредитни институции (с 335 млн. лв., 6%) и на сектор „Държавно управление“ (с 43 млн. лв., 1,5%).

Собственият капитал в баланса на банковата система през април намалява с 315 млн. лв. (2,2%) до 13,8 млрд.  лв.  Намалението  се  дължи на динамиката при неразпределената печалба, като същевременно нарастват другите резерви и печалбата.

Източник: www.investor.bg