Българска асоциация на консултантите по европейски програми /БАКЕП/ организира инициатива за финансиране на повече от последните одобрени проекти за технологична модернизация на големи предприятия
През февруари т.г. станаха известни резултатите от грантовата схема в рамките на Оперативна програма Конкурентноспособност, която схема представляваше последната възможност за финансиране на технологична модернизация на български големи предприятия с европейски фондове.

Бюджетът на процедура ‘Технологична модернизация в големи предприятия’, беше достатъчен за финансиране на едва 20 проекта, докато 56 одобрени проекта останаха без осигурено финансиране, въпреки, че отговарят на най-високите критерии за подобряване конкурентноспособността на българската икономика.

БАКЕП организира фирмите с одобрени проекти, за които бюджетът по процедурата не е бил достатъчен, да инициират диалог с Министерство на икономиката относно намиране на механизъм за финансиране на тези проекти.

БАКЕП подема тази инициатива със следните аргументи:

- при условие, че само 2.5% от ресурса по Оперативна програма Конкурентноспособност е достигнал реално до бизнеса /изплатена безвъзмездна помощ/ в петата от седем години за усвояване на 1.1 млрд. евро, БАКЕП счита, че най-ефективният и правилен начин да бъдат „спасени” повече средства е бързо пренасочване на ресурс към процедури, по които одобрените проекти са повече от бюджета определен за тези процедури.

- практиката да бъдат финансирани проекти от резервни списъци чрез непрекъснато ревизиране на свободния ресурс се прилага успешно по други оперативни програми в България;

- без подкрепата на ОП Конкурентноспособност няма да бъдат реализирани инвестиционни проекти, които са оценени като отговарящи на най-високите критерии на самата програма за подобряване конкурентноспособността на българската икономика;

- всички тези проекти биха въвели в България иновативни в световен мащаб технологии и продукти, което отговаря на стратегията на Управляващия орган на ОПК – МИЕТ средствата по програмата да бъдат максимално фокусирани в иновации.

- одобрените, но нефинансирани проекти са предложени от водещи български компании, които формират гръбнака на българската икономика, осигуряват заетост на десетки хиляди български граждани и само през 2009 г. са реализирали нетни обороти от основна дейност в размер на 4 милиарда и 500 милиона лв., като само внесените данъци върху печалбите надхвърлят 50 милиона лв.

- с оглед на факта, че няма да има повече възможности за финансиране на инвестиционни проекти за технологична модернизация на български големи фирми, БАКЕП счита, че е възможно и абсолютно необходимо последните одобрени такива проекти да бъдат финансирани при спазване правилата на ОПК.

- по предишната първа грантова схема за технологична модернизация има прекратени или невъзможни за реализация в срок проекти, като е необходимо МИЕТ и ИАНМСП да реализира несложния анализ на освободените средства от схема, по която са били финансирани само 39 проекта.

- към тези средства да бъдат добавени още 10 млн. евро, които са били първоначално предвидени, а след това отнети от бюджета на

-56 инвестиционни проекта на водещи за България големи предприятия, които биха допринесли значително за подобряване на тяхната конкурентноспособност, както и на конкурентноспособността на българската икономика (нещо, което се потвърждава от самото им класиране като отговарящи на критериите на процедурата) няма да бъдат реализирани;

-предприятията изготвили тези 56 проекта са преминали успешно етапите на техническа и финансова оценка по процедура с безпрецедентно високи изисквания, между които и задължителното условие заложените в проектите технологии и оборудване да не са били предлагани на световния пазар преди 2008 г.;

-предложените от тези предприятия инвестиции в нови за световния пазар технологии и оборудване (според оценката на самата Комисия) в размер от над 310 милиона лева (от които националното съфинансиране би било само 7,5%) няма да могат да влязат в българската икономика.

Сред класираните в резервния списък има водещи компании в отрасли като телекомуникации, здравеопазване, електротехника, химическа промишленост, енергетика, металообработване, фармацевтика, добивна промишленост и др. Ние осигуряваме заетост на десетки хиляди български граждани. Само през 2009 г. нашите 56 компании са реализирали нетни обороти от основна дейност в размер на 4 милиарда и 500 милиона лв., като само внесените данъци върху печалбите надхвърлят 50 милиона лв.

На базата на горепосочените факти и обстоятелства БАКЕП има следните предложения:

1)още към настоящия момент да се направи ревизия на освободените средства в следствие на прекратени договори по предходната процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”

2)да се прегласува в Комитет за наблюдение връщане в бюджета на процедура BG161PO003-2.1.07 ‘Технологична модернизация в големи предприятия’ на първоначално предвидените и приети от КН в Индикативна Програма 2010 (оповестена на 28 януари, 2010 г.) десет милиона евро, които в последствие бяха отнети от този бюджет, като тези средства бъдат пренасочени за финансиране на проекти от резервния списък по процедура BG161PO003-2.1.07 ‘Технологична модернизация в големи предприятия’;

3)към момента в който е технически възможно, да бъдат финансирани проекти от резервния списък по настоящата процедура за технологична модернизация в големи предприятия със сбора от освободените към момента средства по предишната процедура за технологична модернизация в големи предприятия, гореспоменатите 10 млн. евро и средства евентуално освободени от неподписани договори по настоящата процедура;

4)след окончателно приключване на срока за изпълнение на процедура BG161PO003-2.1.05 през есента на 2011 г., да се направи ревизия ва всички неусвоени средства и да се предложи финансиране на съответните следващи предприятия от резервния списък по процедура BG161PO003-2.1.07. За такъв подход вече има успешно приложена практика по ОПРР, където при освобождаване на средства се предлага финансиране дори и със закъснение на вече одобрени проекти, вместо да се изразходва значим времеви ресурс на администрация и бизнес за провеждане на нова процедура за подбор на проекти.

Автор: www.economynews.bg