Договорният фонд "Компас Евростабилност" следва консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят относително сигурна инвестиция, съхраняваща и увеличаваща в реално изражение техните спестявания. Целта на Фонда е постигането на добра текуща доходност при ниско ниво на риск. Фондът инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и малка част от активите си - в акции на качествени публични компании. Фондът съчетава относителната сигурност и стабилен текущ доход на инвестициите в дългови ценни книжа с възможност за реализиране на по-висока доходност от частта на портфейла инвестирана в акции.

Представяне на фонда

Тип фонд:Нискорисков
Управляващо дружество:
Компас Инвест АД
Портфолио Мениджър(и)Драгомир Великов
Инструменти:
Фондът инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и малка част от активите си - в акции на качествени публични компании.
Географски фокусБългария и Света
Активи под управление (към 31.12.2015 г.)EUR 2,836,592.69
Стандартно отклонение3.61%
Доходност за 2015 г.2.84%
Средна доходност за последните 5 години (към 31.12.2015)2.57%
Годишна такса за управление1.2%
Такси при вход и изходТакса за емитиране – 0%; такса за обратно изкупуване – 0.5%

За контакти: http://www.compass-invest.eu/