теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Просрочих си вноската по кредит, ами сега?


0 гласа1722 прочитания

Има няколко стъпки и правила, които кредитополучателят трябва да знае.

Никой съвестен клиент на банка не желае да просрочва кредита си, но за съжаление и това се случва. Затова е добре всеки да е наясно при какво закъснение каква наказателна лихва се начислява и какви са "по-тежките" мерки, които се предприемат и в кои случаи. Целта на банката не е да пристъпи веднага към принудително изпълнение, а една от "мерките" е търсенето на вариант за справяне с проблема за кредитополучателя чрез диалог и съвместни усилия. Причината е, че при необслужван кредит последици има и за нея – тя провизира и заделя пари за това, което в крайна сметка изяжда от печалбата й.

Първата стъпка, която се предприема, е начисляване на лихва за просрочие. Всички условия в случая са описани най-вече в договора за кредит, а в някои случаи и в общите условия към него. Това означава, че кредитоискателят трябва да се е запознал с тях предварително. Най-общо наказателната лихва е в три варианта: законовата лихва + договорената, договорената + 10% и само законовата лихва. Последната е основен лихвен процент (ОЛП) +10% и тази за просрочие не може да бъде над нея.

При какво закъснение

В повечето случаи това е от деня, следващ датата за плащане на вноската, като времето, за което се начислява лихвата за забава, е само периодът на просрочие. Така е например при ОББ и Сибанк, които в момента се сливат. От Райфайзенбанк обясниха, че наказателната надбавка се начислява върху забавената сума - вноската или част от нея. Банката начислява наказателната надбавка от първия ден на забавата. Така е и при Societe Generale Експресбанк. От условията на банките, подадени към финансовия портал "Моите пари" при произволно избран кредит се вижда, че и при Пощенска банка и ПИБ наказателната лихва също се начислява от деня след падежа за времето на просрочието. При Банка ДСК започва да се начислява след седмия ден от датата на последния падеж и се начислява за времето на просрочието. От ОББ и Сибанк обясниха, че максималният праг на обезщетението за забава е нормативно регулиран и не може да надвишава законната лихва. Това означава, че в периода, в който клиентът е в просрочие, той дължи договорената и законовата лихва. При отделните наказателните лихви са различни (виж таблицата) и варират между 5 и 10% с различни условности.

Върху каква сума се начислява

Общата формулировка е "върху просрочената сума". Нюансите са, че тя може да включва както главница, така и лихва.
Райфайзенбанк например начислява наказателна надбавка към лихвата върху забавената главница (в една вноска се плаща както главница по кредита, така и лихва) за времето на забавата до окончателното изплащане на забавените задължения. От ОББ посочиха, че кредиторът има право да начислява лихва за просрочие само върху размера на просрочената сума и само за срока на закъснението.

От Societe Generale Експресбанк обясниха, че при тях през периода на просрочие наказателна лихва се начислява само и единствено върху падежиралата, неплатена и просрочена главница - не върху погасителната вноска, която включва освен главница и възнаградителна лихва и застраховка. От там казаха още, че при забавяне на вноска или част от нея по погасителния план, продължило над 90 дни, за банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем, след като уведоми потребителя за предстоящото прекъсване на погасителния план и му предостави последен срок за погасяване на просрочието. След обявяване и осчетоводяване на предсрочната изискуемост наказателна лихва от 6% започва да се начислява върху цялата остатъчна и неплатена главница по кредита – върху частите, които са били просрочени, и върху частта, обявена за предсрочно изискуема. От институцията акцентират, че начисляването на наказателната лихва не замества възнаградителната, която е дължима също върху цялата стойност на заема до окончателното му погасяване.

Другият развой

След първоначално закъснение и ако то не е еднократно, ситуацията може да се влоши. Въпреки че банките гледат да избягват такава практика, все в някакви случаи се стига и до крайни ситуации. Във връзка с това обаче си има ред и порядък. Както посочват от ОББ, всяка банка има различна политика и процедури при просрочие на заем. Стандартно всички изпращат писма и SMS-и за напомняне, имат и вътрешни звена за комуникация с клиентите под някаква форма. Може да започнат с обаждания на петия ден на просрочие или по-късно. Различните варианти настъпват на различен етап от развитие на ситуацията, като стъпките са посочени в договора за кредит.
Предсрочна изискуемост може да се обяви, както е уговорено в различните договори за кредит - например на една, две или три вноски на просрочие или по-късно. Колекторските фирми, към които банка да се обърне като вариант, също са въпрос на вътрешен избор и стратегия. Райфайзен започва процес по предсрочна изискуемост само в случаите, в които клиентът отказва доброволно погасяване на задълженията си и кредитът стане необслужван. В този момент цялата сума става изцяло предсрочно изискуема и вариантите за събиране остават принудително събиране чрез образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител. От този момент разходите, които се правят за принудителното изпълнение, вече са за сметка на клиента. Затова доброволното уреждане на задълженията са предпочитаният вариант и за двете страни. При тях в зависимост от експозицията и размера на просрочието дните за предприемане на действия са различни.

Източник: www.capital.bg