Държавен фонд "Земеделие" изплати днес 8 211 997 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г. Преведените средства са по осем от мерките на ПРСР и са вече по сметките на бенефициентите, съобщиха от фонда. Над 4,1 млн. лв. са изплатените субсидии по публичните мерки 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места". За модернизиране на земеделските стопанства са преведени субсидии в размер на 1,8 млн. лв., а по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" - 1,3 млн. лв. Останалите изплатени безвъзмездни средства са за успешно изпълнени инвестиции по мерките 112 "Създаване на стопанства на млади фермер", 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" и 431-2 ЛИДЕР - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони".

Автор: www.economynews.bg