теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Разпределяне на дивиденти – правила и срокове


0 гласа1614 прочитания

Срокът за внасяне на дължимия данък върху дивидентите е обвързан с датата на вземането на решение за разпределянето им, а не с датата на ефективното им изплащане.

Вземането на решение за разпределяне на дивидент е от компетенциите на общото събрание (на съдружниците или акционерите) на търговското дружество. По силата на чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон дивидент се изплаща само ако според приетия годишен финансов отчет чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Според чл. 247а, ал. 5 от Търговския закон дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок. Върху сумата, подлежаща на разпределяне като дивидент, платецът на дохода (отчитащото се предприятие) следва да удържи 5% окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ, когато получател на дивидента е едноличен търговец, местно физическо лице и чуждестранно физическо лице. Окончателният данък се дължи върху брутната сума на разпределения дивидент, определена с решението на общото събрание.

Например, ако общото събрание е взело решение да се разпредели дивидент в размер на 100 000 лева в полза на физически лица, окончателният данък, който предприятието следва да удържи, ще бъде в размер на 5000 лева, което означава, че на съдружниците/акционерите - физически лица, ще се изплати нето дивидент в размер на 95 000 лева. Удържаният данък на основание чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от ЗДДФЛ следва да се внесе в компетентната ТД на НАП по място на регистрация на дружеството платец в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода. Тоест срокът за внасяне на дължимия данък е обвързан с датата на вземането на решение за разпределянето на дивидент, а не с датата на неговото ефективно изплащане на съдружниците/акционерите.

Например, ако общото събрание е взело решение за разпределянето на дивидент на 1 април 2017 година и съответно на 20 юни, и за двете ситуации предприятието платец ще е длъжно да удържи и внесе окончателния данък по сметка на ТД на НАП в срок до 31 юли 2017 година. В същия срок (до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дивидента) предприятието следва да подаде в компетентната ТД на НАП по месторегистрация на дружеството и декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 4001), в която да посочи размера на дължимия данък върху дивиденти за съответното тримесечие.

Предприятията, взели решение за разпределянето на дивидент, следва да включат съответната информация в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента. Декларацията се подава в компетентната ТД на НАП в срок до 30 април на следващата година.

Източник: www.capital.bg
Свързани ключови думи