Стартира приемът на заявления за подпомагане по две от мерките  на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година – мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти”.  

По мярка 121  „Модернизиране на земеделските стопанства”, ще се приемат заявления за подпомагане само за инвестиции по гарантираните бюджети  в периода от 25 юли до 19 август 2011 година. Бенефициентите ще имат възможност да кандидатстват за  следните инвестиции, като са определени и съответните бюджети, както следва:

- Инвестиции, свързани с прилагане на Директива 91/676/ЕИО /Нитратна директива/ - с бюджет 13 660 000 евро;

- Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор "Мляко", в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО – с бюджет 55 450 000 евро;

- Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни сектори извън сектор "Мляко", в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО – с бюджет 56 505 000 евро;

- Инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, с бюджет 14 297 000 евро

По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти” периодът на прием на заявления за подпомагане ще започне на 15 август и ще продължи до 16 септември 2011 година, като ще се приемат заявления за подпомагане за всички допустими сектори по мярката. Бюджетът, предвиден за обявения период, е в размер на 68 364 991 евро.

По мярката ще се приемат инвестиционни проекти, с цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в хранително-преработвателната промишленост и горския сектор.

По мярката могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия и така наречените междинни предприятия. За подпомагане в горския сектор могат да кандидатстват само микро предприятия  за първична преработка на дървесината до производство на мебели.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общите допустими разходи, а за междинни предприятия - 25%. Минималният размер на инвестиционен проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 - 2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро. На основа на промяна в ПРСР помощта по мярката е увеличена с 10% за инвестиции в сектор мляко и млечни продукти, инвестиции за производство на енергия от растителна и животинска биомаса, инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, инвестиции свързани с пречистване на отпадните води от производството и е съответно 60% от общите допустими разходи за микро, малки и средни предприятия и 35% -  за междинни предприятия.

Финансират се инвестиции, свързани с изграждане и/или модернизиране на производствени сгради; закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения за нуждите на производствения процес; оборудване на лаборатории за нуждите на производствения процес; закупуване на земя за изграждане на недвижими активи; нематериални инвестиции за покриване на международно признати стандарти; закупуване на софтуер, предварителни разходи и други.

Повече информация за мярката и условията за кандидатстване може да намерите на интернет страницата www.prsr.government.bg.

Кандидатите по мерките могат да подават своите заявления в областните структури на Държавен фонд „ Земеделие”.

Повече за Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” можете да намерите тук.