"Пенсионноосигурителен институт" и "Съгласие" са с най-висока доходност за последния 24-месечен период

Комисията за финансов надзор (КФН) определи минимална доходност на годишна база в размер на 0,47 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2011 г. до 28.06.2013 г.

При универсалните фондове, най-висока доходност за последния 24-месечен период  на годишна база са постигнали УПФ на: „Пенсионноосигурителен институт“  (5,26%); „Съгласие“ (5,18%); „ЦКБ-Сила“ (4,30%); „Ай Ен Джи УПФ“ (4,01%); „Доверие“ (3,28%); „Алианц България“ (3,26%).

За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 0,68 на сто.

При професионалните фондове, най-висока доходност за последния 24-месечен период  на годишна база са постигнали УПФ на: „Съгласие“ (4,85%); „Пенсионноосигурителен институт“  (4,78%);  „ЦКБ-Сила“ (3,96%);„Доверие“ (3,86%);  „Ай Ен Джи ППФ“ (3,83%); „Алианц България“ (3,71%).

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 3,47 на сто, а за ППФ съответно е 3,68 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Източник: www.insmarket.bg