Нови два ЕГЛ индекса за срочни депозити


1 гласа6277 прочитания

За индексите
Депозитните Индекси МОИТЕ ПАРИ осредняват Ефективната годишна лихва (ЕГЛ) по 3-месечни срочни депозити на избрани търговски банки при сума от 10000 лв. / 5000 евро. В тях са включени 22 банки (които притежават над 98% пазарен дял при левовите срочни депозити) работещи на българския пазар. Структурата на банките е следната: 5 банки от Първа група,  16 банки от Втора група и 1 от Трета група. Класификацията на банките по групи е според критериите на БНБ.

При изчислението на индексите са използвани най-добрите оферти на избраните търговски банки. МОИТЕ ПАРИ използва ЕГЛ, като база за сравнение, тъй като той е единственият обективен критерий, предоставящ възможност за сравнение. Със създаването на новите индекси се надяваме да обхванем още по-пълно най-популярните банкови продукти сред българското население. Макар и само с 14-месечна история до момента те показват достатъчно ясно тенденциите в сегмента „привлечени средства” в банковия сектор.

С двата нови показателя семейството от индекси на www.moitepari.bg става вече с шест члена – индекси МОИТЕ ПАРИ за ипотечни кредити в лева и евро, индекси МОИТЕ ПАРИ за потребителски кредити в лева с и без поръчител и индекси МОИТЕ ПАРИ за депозити в лева и евро.

Какво показват числата за изминалият месец април?
През изминалия месец банките затвърдиха тенденциите за намаляване на лихвите както по срочни депозити, така и по кредити – потребителски и жилищни. Характерно при депозитите е това, което вече няколко месеца отчитаме, а именно една немалка част от промоционалните предложения бяха преустановени. Промените при кредитите също не излязоха от досегашното си русло и банките продължиха да правят корекции основно в лихвите, предимно в посока надолу, но не липсваха и някои промени в такси.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – Зм. депозити – BGN
През изминалия месец осем от банките, участващи в индекса промениха офертите си. Промените понижиха стойността на индекса до 5.69%, което е понижение с 0.36 п.п , спрямо предходния месец. Интерес представлява общият спад от септември мин. година, когато банките започнаха масово да коригират офертите си. Индексът сочи, че до момента доходността се е понижила с 2.14 п.п., като преди началото на масовите понижения на лихвите индексът е бил със стойност от 7.83%. Тази стойност на индекса всъщност се явява пик, след който започва сигурно и стръмно понижение на доходността, което наблюдаваме вече осми месец поред.

Индекс МОИТЕ ПАРИ - 3м. депозити – EUR
С една по-малко или точно 7 на брой бяха банките, участващи в Индекса, които понижиха годишните си лихви. След тези промени индекса спадна до 4.52%. Спрямо предходния месец март понижението на индекса е с 0.34 п.п. В същото време спрямо септември мин. година, когато всъщност започна тенденцията на устойчиво понижение на лихвите, общия спад до момента е 1.60 п.п. Това потвърждава твърденията, че левовите депозити спадат по-чувствително спрямо тези в EUR.

Индекс потребителски кредити без поръчител
Актуалната за април стойност на индекса е 18.45%, с 3 базисни пункта по-малко от мартенския си размер. понижението спрямо април 2009 г. е с почти половин процентен пункт.
През месеца по този тип кредити корекции практически нямаше. Причината довела до изменението с 3 базисни пункта се дължи изцяло на структурни фактори. През април бяха оповестени данните за обема отпуснати заеми за първото тримесечие на годината, което от своя страна промени структурата на индекса. Така заключението за актуалната стойност на индекса е, че тя се дължи на променените тегла на банките в него, като тези с по-изгодни предложения имат относителен превес.

Индекс потребителски кредити с поръчител
За изминалите 30 дни индексът успя да понижи стойността си с 13 базисни пункта достигайки ниво от 17.07%. Спрямо същия период на миналата година тя е с 15 базисни пункта по-ниска. Две бяха банките, които пряко повлияха стойността на индекса. Едната от тях си вложи предложението, а другата чувствително го подобри. С по-добра оферта беше ЦКБ, а Общинска банка с влошено. Допълнителна роля са настоящия размер на индекса оказа и промяната в теглата на банките, което периодично се преизчислява всяко тримесечие от годината.

Индекс ипотечни кредити – BGN
Макар настоящата стойност на индекса да може да се определи, като застой, тя все пак е по-ниска от предходния месец. По-ниска е с едва 3 базисни пункта и достига ниво от 10.99%. Независимо, че понижението е незначително то все пак допълва тенденцията на общо поевтиняване на тези заеми. Банките допринесли за това състояние са три, като две от тях влошават своите оферти. Това са Общинска банка и Райфайзенбанк. СИБанк е банката с по-добро предложение. В резултат на промяна на теглата на банките в индекса, негативните корекции биват неутрализирани. В допълнение банките с относително по-изгодни оферти засилват дела си и така, като резултат, индексът постига изменение в положителна посока. Въпреки, че през април понижението е минимално, от гледна точка на изменението през последните 12 месеца индексът е понижил стойността си с почти 0.50 п.п.

Индекс ипотечни кредити – EUR
За разлика от левовия индекс, този в евро се подобрява видимо по-чувствително. Въпреки, че корекция в офертите претърпяха само две банки, от включените в него – ПИБ и СИБанк, това се оказа достатъчно показателят да се понижи със 17 базисни пункта. Промените и при двете банки са в положителна посока, а именно подобрение на най-добрите им предложения. Това даде възможност индексът да достигне ниво от 9.42%. Това е осмо поредно понижение на индекса, като само 1 месец в този период прави изключение. Спрямо същия период на миналата година настоящата стойност на индекса е с 1.10 п.п. по-ниска. Понижението е чувствително предвид факта, че след пролетта на 2009 г. финансовата криза беше в разгара си.