Здравейте,

Съгласно Наредба 23 на БНБ от обявения начален ден за изплащане всеки вложител може да получи в съответствие с наредбата изплащане на гарантирания размер по влоговете си. Фондът за гарантиране на влоговете в банките изплаща гарантираните размери по влоговете чрез обслужващата банка. Всеки вложител може да получи изплащане на гарантирания размер по влоговете си след представяне в обслужващата банка на писмена декларация в два екземпляра – по един за обслужващата банка и за банката с отнет лиценз, както и след представяне на следните документи:
1. за физическите лица – лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице;
2. за юридическите лица – единен идентификационен код или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация на юридическото лице, с което се удостоверяват лицата, които го управляват и представляват, с посочване на техни лични данни по документ за самоличност

(5) Изплащане на гаранцията на упълномощено лице се допуска само след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно от титуляря на гарантирания влог и нотариално заверена декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2–5 и ал. 2 ЗГВБ. В тази декларация се декларира, че влогът/овете на депозанта не представляват т.нар. “изключения“, при които влоговете не са гарантирани. Привилегированите депозити например не са защитени. Повече информация за тях можете да прочетете тук.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg