За да има публична продан, то преди това трябва да има влязло в сила съдебно решение и да е издаден изпълнителен лист. Самите съдебни изпълнители предприемат необходимите процедури по публична продан единствено и само на въпросните изпълнителни листове. В публичните търгове могат да участват почти всички физически и юридически лица, като от кръга на участниците се изключва съвсем малка група хора. Това са длъжникът, неговият законен представител, съдебният изпълнител, както и неговите служители, съдии, прокурори и адвокати по време на съдебния процес до изнасянето на имота за продан.

Съдебният изпълнител издава обявление, в което се посочва срок за подаване на документи за участие. В деня след изтичането на този срок, в сградата на районния съд, където е разположен имота, се отварят всички тръжни предложения. Най-добрата оферта се обявява за победител, след което спечелилият изплаща необходимата сума и получава възлагателно писмо, на база което получава собствеността върху имота.Задатъкът, който е необходим за участие в търга, възлиза на10 на сто от обявената начална цена на предлагания имот. В случай че предложението спечели търга, то задатъкът се приспада от крайната цена. Ако офертата не е печеливша, то задатъкът може да бъде изтеглен незабавно след обявяването на резултатите. Победител в търга е този, който е предложил най-добрата оферта. След обявяването на победител, той трябва да преведе цялата необходима сума в рамките на седем дни. Тук се има в предвид, че победителя следва да заплати останалата част от сумата от времето на обявяването на победител. Според чл.492 (2) от ГПК „Купувачът е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.”. Според нас този срок е спазен, но за да бъдете сигурен следващият път при сделки от този род не чакайте да настъпи последната дата от законоустановения краен срок.

След това той получава постановление за възлагане, имащо ролята на документ за собственост и подлежи на вписване в служба по вписванията. Това се случва след като изтекат законовите процедури по обжалване. Съществува обаче и възможност победителят да се откаже от придобиване на имота, като в този случай той губи внесения задатък. В такъв случай съдебният изпълнител отправя покана към следващият с най-добро предложение, който обаче не е изтеглил задатъка си. Ако по този начин бъде избран купувач, то търгът приключва.
Повече информация относно процедурите при изпълнително производство върху недвижими вещи може да намерите в Глава 43 от ГПК.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ