Класифицирането на кредитите в зависимост на начина им на обслужване към посочената от Вас банкова институция не се различава от тази на останалите банки. Един кредит се счита за несъбираемо вземане, когато по него са натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите със забава от 91 до 180 дни. Заемите с този статут са т.нар. „съдебни вземания”, които са в предмет на съдебно производство. Тези кредити се наричат още „необслужвани” или „рискови кредити”, при които са налице значими нарушения в тяхното обслужване. При тези кредити се взима в предвид, че финансовото състояние на длъжника не е стабилно и очакваните му постъпления не са достатъчни за изплащане на неговите задължения, в резултат на което банката може да понесе загуба.

В същото време следва да се вземе в предвид, че банките си запазват правото на по-строга класификация, което се предоставя от чл.60 (2) от ЗКИ, който гласи следното: „Когато кредитът или отделни вноски по него не бъдат издължени на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски по кредита, банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.418 от ГПК въз основа на извлечение от счетоводните си книги”.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ