Здравейте,

На фона на понижаващите се лихви по срочни депозити хората все по-често задават въпросът за алтернативните начини на инвестиране. Като цяло всеки, който разполага с 1000 лв. има възможност да избира между:

1) Срочни депозити
2) Структуриран депозит
3) Спестовни сметки
4) Взаимни фондове
5) Допълнително пенсионно осигуряване
6) Застраховка „Живот“ със спестовен характер
7) Инвестиции в ценни книжа

Най-нисък риск има при срочните депозити, спестовните сметки и структурирани депозити. При тези варианти съответно и годишната доходност е в диапазона между 4 и 5%, а при спестовните сметки дори и по-нисък.

Структурираният депозит представлява хибрид между срочен депозит и инвестиция на капиталовия пазар. Една част от депозита се олихвява с точно определен лихвен процент, а другата част се инвестира на капиталовия пазар, като доходността зависи от представянето на ценната книга/ актив на пазара. Това е една допълнителна възможност за диверсификация на спестяванията и реализиране на допълнителна доходност. В  най-лошия случай клиента ще получи минималната гарантирана доходност.  Повече информация за този банков продукт може да прочетете в наш материал тук: http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/Advices/strukturiran-depozit~97d97652f66441d2b5cf536b14b3e51a/   

Застраховка "Живот" със спестовен характер не е традиционен банков продукт и представлява по-скоро теоретична възможност. Компаниите не предоставят точни цифри за размера на доходността. Тя се определя от доходността на инвестиционния портфейл на компанията за изминалата година. Тази доходност подлежи на регулации от страна на КФН и се начислява върху спестовната част веднъж годишно. Като ориентир за клиента обикновено се обявява доходността за изминал период.

Инвестицията във взаимен фонд дава добра заявка за доходност, която може да надмине тази по срочния депозит. Тук клиента може да инвестира в 3 основни схеми, които отговарят на склонността на човек да поема рискове.Първият тип схема е инвестиране в нискорисков фонд нар. още консервативен фонд. Тук средствата Ви се инвестират в нискорискови ценни книжа, каквито са ДЦК и инструментите с фиксирана доходност (държавните ценни книжа, държавни облигации и др.) и възможността  за печалба от драстично повишаване на ценните на ценните книжа е малка. Рискът е минимизиран и, при добро управление на средствата, доходността обикновено е по-добра от тази по банковите депозити. Балансираният фонд има доходност, по-висока от доходността по банковите депозити, но има и риск, свързан с цените на акциите на борсите.Среднорисковият (балансиран) фонд предполага инвестиране едновременно както в рискови (акции и облигации), така и в безрискови ценни книжа.И най-накрая е високорисковият фонд, при който съществува значителна концентрация на риск, но и най-голяма вероятност за реализиране на висока печалба. Тук се прилага (активна) агресивна стратегия за управление на средствата.

Повече информация по темата можете да намерите в това видео: http://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/Advices/depoziti-spestovni-~5da4aceaf0a84a088b8ae9cdea57039e/

Надяваме се,  че сме били полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити

Сравнете всички оферти за спестовни сметки