Здравейте,

Както може би вече знаете Фондът за гарантиране на влоговете гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 196 000 лв. „Влог“ са парични средства по банкова сметка независимо от нейния вид, открита на името на едно или повече лица, или кредитни салда, произтичащи от временни положения в резултат на обичайни банкови сделки, които парични средства и кредитни салда банката е длъжна да плати обратно на вложителя съгласно приложимите законови и договорни условия.

Това е трактовката на закона. Накратко ако едно лице в банката притежава един депозит, една спестовна сметка, една дебитна карта и разплащателна сметка, свързана с картата, то по закон всичките тези активи на това лице са гарантирани до 196 000 лв. Ако обаче сборът от всички тези активи надвишава максималния гарантиран размер, то сумата която ще бъде получена е определеният максимален размер от 196 000 лв.

Съгласно Закон за банковата несъстоятелност вложителите, чиито депозити надвишават максимално гарантирания размер на гаранцията представляват кредитори в производството по банковата несъстоятелност. Тези вложители се вписват служебно в масата на несъстоятелността от Фонда за гарантиране на влоговете в банките и не се налага да предявяват писмено своите вземания пред синдика.

Разпределението на осребреното имущество се извършва, когато в масата на несъстоятелността се наберат достатъчно парични средства. В чл. 94 (1) от Закона е описан редът, по който се изплащат вземанията при разпределение на осребреното имущество.

1. вземания, обезпечени със залог или ипотека – от получената сума при реализацията на обезпечението;
2. вземания, заради които се упражнява право на задържане – от стойността
на задържания имот;
3. разноските по несъстоятелността;
4. вземания, за които фондът се е суброгирал, и вземания на вложители, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете; и др.

Това означава, че вложителите с депозити, надвишаващи гарантирания от 196 000 лв. размер се подреждат на сравнително челни позиции при разпределението на осребреното имущество.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg