Здравейте,

Връзката между задлъжнялост и ликвидност най-пряко би могла да се разглежда от гледна точка на общо казано поети ангажименти и разполагаем ресурс. Ако говорим за банки, връзка между показателите бихме могли да търсим, ако разглеждаме задлъжнялостта като поет ангажимент спрямо депозантите във всеки един момент те да могат да си получат парите. Колкото повече задължения има една банка и колкото повече депозити е привлякла, толкова по-висока трябва да е нейната ликвидност. Ликвидността е показател, който показва възможността на банката да преобразува определени активи в налични пари за изключително кратко време, освен държаните в брой наличности. Колкото е по-ликвидна банката, толкова по-сигурно би отстояла на масово теглене на пари, каквото например се наблюдава при банкова паника. Казано с други думи, ликвидността предопределя възможността на банката (а и не само) да посрещне текущите, а така също и внезапно възникнали разходи, без това да наруши нейната цялост и да не предизвика ликвидна криза, която от своя страна да доведе до много по-сериозни проблеми. От тази гледна точка, връзката задлъжнялост / ликвидност е правопропорционална. Когато разходите растат, трябва и ликвидността да расте, за да може да бъдат поемани тези разходи, а и да се поемат непредвидените. Ако ликвидността спада, тогава трябва да се направят корекции в разходите/задълженията, трансформация на активите и т.н.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg