Здравейте,

За нуждите на изчисленията залагаме годишен лихвен процент по едномесечен депозит от 6.00%, с изплащане на лихвата на падеж и автоматично подновяване за срок от една година. Приемаме също, че в края на всеки месец начислената лихва се прибавя към главницата, т.е. капитализира. Разплащателният план при така заложените от Вас параметри би изглеждал по следния начин:


За да приемем обаче, че изчисленията да правилни е необходимо да допуснем, че всеки месец довнасяте на датата на падежа тези допълнителни 100 лв. Това се налага, тъй като размера на допълнително довнесената сума се олихвява съгласно действителния брой дни престой на средствата в банката. Посочената схема е възможно най-опростената и цели да Ви даде обща представа за методиката.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ