Какво става, ако починал човек дължи пари на банка ДСК? Кой ги връща и какви са процедурите?

Здравейте, искам да попитам какво става, ако починал човек дължи пари на банка ДСК? Кой ги връща и какви са процедурите?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Първият въпрос, който ще си позволим да Ви зададем е, Вие в качеството на какъв сте на починалия?
 
В случай,че Вие сте негов наследник, то тук няма нужда от подписване на каквито и да е било споразумения за встъпване в дълг.

Задълженията (пасивите), както и активите, са част от наследствената маса на наследодателя.

В този смисъл наследниците, които са приели наследството са отговорни за задълженията, с които то е обременено.

Тези законови разпоредби се откриват в Закона за наследството:
Чл. 60. (1) Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.
(2) Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство.


В случай, че сте поели изплащането на кредита като поръчител, то тук отново няма нужда от анекс към договора, защото Вие като поръчител, вече, сте в договорни отношения с банката.

Уредбата на поръчителството се намира в Закона за задълженията и договорите:
Чл. 138. С договора за поръчителство поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение. Този договор трябва да бъде извършен в писмена форма.
Чл. 140. Поръчителството се простира върху всички последици от неизпълнението на главното задължение, включително и разноските по събиране на вземането.
Чл. 141. Поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник.
Ако неколцина са поръчителствували за един и същ длъжник и за едно и също задължение, всеки от тях отговаря за цялото задължение, освен ако има съглашение за разделянето му.


В този смисъл, сме склонни да застанем на страната на банката, в действията, които е предприела за събирането на кредита.

В това число, ще потвърдим, че банката е в правото си да начислява и събира лихви по кредита – редовна лихва, както и наказателни лихва и такси за допуснатото просрочие.

Освен това, при положение, че кредита е бил необслужван за определен срок от време – то отново ще потвърдим, че финансовата институция е в правото си да го обяви за предсрочно изискуем и да предприеме действия за започване на изпълнително производство срещу наследниците. Причините за това, както вече споменахме по-горе, се откриват в Закона за наследството.

При положение, че ситуацията при Вас е по-различна от двата случая, които предположихме, Ви съветваме да се консултирате с адвокат.

Това е специалистът, който би могъл да даде най-правилен и конкретен отговор на Вашите въпроси.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Как наследниците да разберат дали починалия е имал застраховка живот към кредита. Банките правели застраховки,но притискали и наследниците и така двойна е далаверата на банката и от застрахователя и от изненаданите наследници. Както банка ДСК си има своя застрахователна компания, как ще разбереш истината. Вярно ли е, че от 2006 година застраховките при някои кредити били задължителни и къде да се прочете? Как да се процедира и как да се разбере истината, когато нямаш оригиналният договор на починалия. Какъв е срока и как да се справиш с тази процедура?
По правило при сключване на застраховка, свързана с кредит тази застраховка се сключва в полза на банката кредитор. Това означава, че при настъпване на покрит по полицата риск застрахователната компания следва да изплати остатъка от главницата по кредита на банката. Най-сигурният начин да разберете дали към заема на починалия е сключена застраховка е като намерите полицата. Друг вариант е наследниците да посетят застрахователната компания, в която е сключена застраховката, където ще Ви уведомят за наличието на такава, след като представите личните данни на застрахования. Застраховките, свързани с кредити не са задължителни. Задължителните са тези застраховки, които са наложени като такива със закон.  Така например според Кодекс за застраховането задължителни застраховки са:
-    Гражданска отговорност на автомобилистите;
-    Злополука на пътниците в обществения транспорт;
-    Гражданска отговорност на лица, упражняващи различни професии (за лекари, нотариуси, строители, туроператори, охранители и т.н.).
Застраховките, свързани с кредит намаляват риска, който се поема от кредитора и защитава наследниците на длъжника. Освен наличието на застраховка, следва да се съблюдава и за покритите рискове и случаите, в които застрахования и неговите наследници имат право да получат обезщетение. Повече информация за тези застраховки може да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ  
Здравейте, доволен съм от компетентните отговори, аз също имам въпрос ако е възможно помогнете ми със съвет. През 2003 дядо ми по майчина линия е усвоил потребителски кредит от ДСК в който поръчители са две от дъщерите му (1.майка ми 2.леля ми). През 2004 и майка и дядо ми се споминаха. Сега при мен идва изпълнителен лист ГД от 2008 срещу майка ми и на мен като неин наследник ми правят запор върху трудовото възнаграждение. Въпроса ми е не е ли редно другия поръчител ( леля ми ) да е содарния длъжник по делото, а не майка ми посмъртно? Има ли друг изход от ситуацията? Благодаря предварително !
При по-голямата част от запитванията, които сме получавали на тази тема обикновено при смърт на главния длъжник кредитора оправя искането си към поръчителя/ ите по заема. Това се дължи главно на несигурността на вземането, когато се отправя към наследниците. Според българското законодателство наследниците наследяват както активите (движими и недвижими вещи), така и пасивите (задълженията) на починалото лице. Това означава, че за да се наследи дадено задължение, трябва да бъде наследено имуществото на починалото лице. Наследниците имат правото да се окажат от наследството, за да не поемат задълженията, с които то е обременено. При приемане на наследството според Закон за наследството, наследниците, приели наследството отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Ако наследството се приема по опис наследникът отговаря само до размера на полученото наследство. 

Според нас кредита е отправен към Вас, поради невъзможност той да бъде изплатен от поръчителя.

Тъй като ние не сме адвокати с цел максимална защита на правата Ви съветваме да се обърнете към услугите на такъв.

Надяваме се, че информацията ще Ви е от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
преди 1година почина Баща ми.През 2005г. е теглил кредит в размер на 5000лв.Родителите ми са разведени от 34г.С Баща ми нямах никакви взаимоотношения,за кредита въобще не знаех.Сега като наследник Аз трябва да връщам кредита.Проблема е,че през тази 1год. от банката въобще не са ме търсили.Сега ми обясниха,че не мога да се откажа от наследство, защото съм изпуснал срока от 6месеца след смъртта му.От банката си искат останалата част от кредита заедно с лихвата за 1г. просрочие.Какво да направя?
Отказът от наследство е едностранен формален акт, с който призованият наследник изявява волята си да не приема наследството. Или с други думи казано – отказът от наследяване представлява едностранно волеизявление на наследник с цел да бъде прекратено правото му на наследяване. Приемането на наследството не винаги носи допълнителни блага и увеличаване на богатствата на наследника. В практиката има случаи, когато се наследяват само негативи: задължения към държавата, към общински органи, към юридически и физически лица. При това положение отказът от наследство е логичен и разумен акт. Тези въпроси са разгледани Закона за наследството. Отказът от наследство се прави чрез попълване на Молба-декларация до Районния съд, в района, на който е открито наследството. Тази декларация е с ясен и недвусмислен текст. Добре е Нотариус да узакони подписа на лицето, което се отказва от наследството, въпреки че това не е задължително по закон. Документът се вписва в специална книга на съответния Районен съд. В момента на вписването отказът произвежда своето действие. На практика обаче срок, в който наследникът трябва да се откаже от наследство не намерихме, което ни навежда на мисълта, че такъв няма. Тук обаче има една особеност и тя е, че кредиторите могат да поискат от съда такъв срок да бъде определен. В определеният от съда срок наследникът трябва да се произнесе дали приема или се отказва от наследство. Счита се, че мълчанието е отказ от наследство, дали обаче това е така, Ви съветваме да проверите като се консултирате с адвокат.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Моля да ми помогнете! Баща ми почина и е бил поръчител на кредит, който не е обслужван.Сега ЧСИ иска от нас наследниците на баща ми да покриваме кредита.Ние нямаме имот, не съм на работа и съм болен.Какво да правя? Благодаря!
Вариантите за действие са два:

•    Да приемете наследството
•    Да откажете наследство

При първият вариант заедно с имуществото на починалия се наследяват и неговите задълженията. При вторият се отказвате от наследство, като това е едностранен формален акт, с който призованият наследник изявява волята си да не приема наследството. Или с други думи казано – отказът от наследяване представлява едностранно волеизявление на наследник с цел да бъде прекратено правото му на наследяване. Приемането на наследството не винаги носи допълнителни блага и увеличаване на богатствата на наследника. В практиката има случаи, когато се наследяват само негативи: задължения към държавата, към общински органи, към юридически и физически лица. При това положение отказът от наследство е логичен и разумен акт. Тези въпроси са разгледани Закона за наследството. Отказът от наследство се прави чрез попълване на Молба-декларация до Районния съд, в района, на който е открито наследството. Тази декларация е с ясен и недвусмислен текст. Добре е Нотариус да узакони подписа на лицето, което се отказва от наследството, въпреки че това не е задължително по закон. Документът се вписва в специална книга на съответния Районен съд. В момента на вписването отказът произвежда своето действие. Тук обаче съществува една особеност и тя се съдържа в чл. 56 от Закона, според който „Кредиторите на лицето, което се е отказало от наследството, могат да искат унищожението на отказа в своя полза, доколкото не могат да се удовлетворят от имуществата на наследника.” Искът може да се предяви в едногодишен срок от узнаването за отказа, но не по-късно от три години след отказа.”

С цел максимална защита Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА КОМПЕТЕНТНИЯТ ОТГОВОР. ОСТАВАМ ВАШ ПОТРЕБИТЕЛ.
здравейте,майка ми почина и съм наследник с брат си баща ми и той е починал.Искам да знам кои осигоровки имаме право да получи от пенсионните фондове доброволни от работодател и тн.
Здравейте,

Ако пенсионният фонд е Универсален пенсионен фонд (УПФ)

Въпросът с наследяването е уреден в КСО, чл. 170. Въпросът за наследяване на вашите средства по партида в УПФ може да възникне в два различни случая и те ще бъдат уредени по различен начин.

В първия случай, ако осигуреното лице почине, докато още прави вноски в УПФ и все още не е изчислена и отпусната пенсията, се наследява остатъкът по партидата. Така е записано в закона (КСО, чл. 170 (1)).

„При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.“.

Във втория случай, когато осигуреното лице вече е започнало да получава пенсията си. В този случай се прилага КСО, чл.170 (2).

"При смърт на пенсионер на универсален или професионален фонд на наследниците … се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната му партида."

Ако фондът, в който се осигурявало лицето е допълнително доброволен (ДДПФ)


Съгласно чл. 245 (1) „Лицата, които имат право на наследствена пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, се определят в правилника на фонда и се посочват в осигурителния договор.“. Когато в договора не са посочени конкретни лица, натрупаните средства по индивидуална партида се дължат на наследниците по закон. (ал.2).

Ако осигуреното лице вече е започнало да получава пенсия и в осигурителния договор не са посочени конкретни лица като наследници, наследниците по закон получават остатъка от средствата по индивидуалната партида. (ал.4).

Реално уредбата при УПФ и ДДПФ не е много различна. Разликата е, че при ДДПФ лицето може да посочи конкретни лица, които да получат средствата.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Блaгoдapя зa oтгoвopa,дpyгият въпpoc ми e cлeдният:мaйĸa ми пoлyчaвaшe пeнcия пo инвaлиднocт c пpaвo нa paбoтa cъщeвpeмeннo paбoтeшe и взeмaшe няĸъĸвa чacт oт бaщa ми ĸoйтo пoчинa пpeди15г.Hиe ceгa c бpaт ми имaмe ли няĸъĸви пpeтeнции oтнocнo пeнcиятa ĸoятo e пoлyчaвaлa.Maйĸa ми e имaлa и BCK ĸъм пpeдпpиятиeтo в ĸoeтo paбoтeшe ceгa ниe ли щe плaщтaмe или ĸaĸвo cлeдвa oт тyĸ нaтaтъĸ.Блaгoдapя пpeдвapитeнo.
Здравейте,

Вие също се явявате наследници и по отношение на пенсията на баща Ви. По закон преди смъртта на майка Ви, пенсията е била разделена по следния начин – 50% от нея е получавала майка Ви и по 25% се е разпределяла на Вас с брат Ви. След нейната смърт нейният дял ще бъде наследен от Вас. Това означава, че с брат Ви ще получавате по 50%.

Не сме запознати принципа на наследяване на задължения към взаимноспомагателни каси в предприятията. По закон обаче наследниците, които приемат наследство, отговарят и за задълженията на починалия, съобразно дяловете, които наследяват.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Здравейте. Баща ми почина преди 5 месеца и има задължение към Банка ДСК, съответно и застраховка!Има ли вариант да се преустанови изплащането на кредита? Предварително Благодаря! Бъдете здрави!
Здравейте,

Погасяването на кредита може да приключи, ако обезщетението по застраховката на баща Ви е достатъчно за това. В останалите случаи, Вие като негова наследница наследявате както активите, така и пасивите. Вариант да избегнете погасяването на кредита, т.е. да не го наследите е да наследите активите на баща Ви по опис. В този случай, активите които не желаете да наследите ще бъдат използвани за покриване на кредита. Това, обаче, не е стопроцентова гаранция, че така ще приключи кредита. Възможно е тези активи да се окажат недостатъчни за покриване на кредита и пак да дължите някакъв остатък. Съветваме Ви по Вашия казус да се консултирате с адвокат, както и да се обърнете към застрахователната компания, за да разберете какви са покритите рискове, какъв е размерът на обезщетението и има ли тази застраховка отношение към кредита.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.