Здравейте,

Годишният процент на разход (ГПР) е еднакъв, като модел и методология, както за кредити, така и за финансов лизинг. По своята същност финансовият лизинг е вид кредит, поради което се подчинява на същите правила при изчисляване на ГПР. Тук говорим за методология, която се базира на даден паричен поток. Самото изчисляване на дадения паричен поток може да има своите специфики и ги има, но това не е съществено в случая, защото ГПР се изчсилява на база вече изчислен поток. ГПР се изчислява на база универсална формула и тя е приложима за всякакви финансови потоци, независимо дали са генерирани от кредит, лизинг или от някаква инвестиция. В тази връзка моделът на ГПР се нарича така при кредити и лизинги, а при инвестиции - вътрешна норма на възвращаемост.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg