Колко е минимума на доходите, при които не могат да ти запорират заплатата при неплатени кредитни вноски?


2 гласа11636 прочитания

Имам заем от 7000 хил. лв и внасям по 150 лв всеки месец към ЦКБ. Този заем внасям редовно, защото ми се удържа от заплата. За съжаление от няколко месеца не съм погасявала вноски по три кредитни карти. При положение, че имам заем може ли да ми се блокира останалата част от заплатата, която като остатък е 150 лв. И колко е минимума, за дa ти запорират заплатата. Нефинансовите институции като ДЖЕТ КЕШ могат ли да ме осъдят, тъй като имам заем към тях, който всъщност аз не ползвам, но е на мое име, а този който го ползва вече три месеца не е внасял вноските си.
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Според чл. 446 (1) от Гражданско процесуалния кодекс, касаещ несеквертируемия доход (т.е. неподлежащ на запор), при нетна заплата от 300 до 600 лева, запор може да бъде наложен върху 1/3 от заплатата, ако длъжника е без деца и 1/4, ако осъденото лице има деца, които издържа.

Това би означавало, че Издателите на кредитните карти биха могли да подадат иск/ове в съда, въз основа на което да Ви бъде наложен запор върху съответната (допустима според ГПК) част от заплатата.

Това би се дължало на факта, че кредита към ЦКБ, е обслужван редовно и реално, Вие доброволно сте дали съгласието си сумата за вноската да се удържа директно от заплатата Ви.

Що се отнася до финансовите институции като БНП Париба Лични Финанси, то те както и банковите институции, биха могли да подадат иск по същия ред и да се стигне до удовлетворяване на исканията им по съдебен ред.

По отношение, че заема сте го изтеглили за друг човек, това за съжаление за институцията, която го е предоставила, е без значение. В случая титуляр по договора за кредит сте Вие и разходването на средствата е станало по Ваше разпореждане.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
поръчител съм на едно момче, а имам запор върху заплатата заради мой кредит. имам и дете. той не е внасял една година, какво могат да ми направят?
Въпросът Ви е от компетенциите на юрист, но ще се опитаме да внесем известно разяснение.

При положение, че вече имате наложен запор, то най-вероятно е в размера допустим по ГПК.

Несеквестируем доход

Чл. 446. (1) (Изм., ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

При това положение, считаме че втори запор не би трябвало да може да бъде направен по повод, че реално Вие нямате достатчъно средства за това.

Все пак, не твърдим че сме достатъчно компетентни по темата, за това Ви препоръчваме да се консултирате с адвокат.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
поръчител съм на брат си но той не е обслужвал кредита поради което имах запор на банковите си сметки споразумяхме се с чси-то да го изплати до две години но се оказва че той пак не внася сумите при това положение аз какво бих могъл да направя
При така създалата се ситуация, ако брат Ви продължи да не изплаща договорените с ЧСИ суми, най-вероятно принудителното изпълнение ще се пренасочи отново към Вас в качеството си на солидарно отговорен длъжник по кредита. В този случай ще се наложи Вие да поемете изплащането на остатъка от задължението. Защитата на поръчителите, изпълнили задължението на главния длъжник се предоставят от чл.146 (1) от ЗЗД, който гласи следното „Поръчителят, който е изпълнил задължението, встъпва в правата, които кредиторът има срещу длъжника, макар и длъжникът да не е знаел за даденото поръчителство.”. Сами се убедихте, че въпреки, че законът е предоставил известна защита на поръчителите, като например това че той не може да бъде отговорен нещо повече от това, което дължи кредитополучателя, поръчителството се оказва, че носи повече рискове, отколкото ползи.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ