Може ли да ми обясните предимствата и недостатъците на ЕТ, ООД , ЕООД , АД и т.н? Има ли данъчни предимства ООД пред ЕТ и обратното? Какъв е процеса на регистрация на фирма? Вярно ли е, че е по-добре да се регистрира ООД пред ЕТ и защо?


21 гласа69268 прочитания

Здравейте МОИТЕ ПАРИ! Може ли да ми обясните предимствата и недостатъците на ЕТ, ООД , ЕООД , АД и т.н? Има ли данъчни предимства ООД пред ЕТ и обратното? Какъв е процеса на регистрация на фирма? Вярно ли е, че е по-добре да се регистрира ООД пред ЕТ и защо? Четох някъде, че таксата за регистрация на ООД е 5000 лева, и депутат предложил да бъде 500 лева. Има ли вече такъв закон ? Благодаря предварително за отговорите. С уважение: Веселин Петков

Коментари и отговори

Различните форми на учредяване трябва да бъдат съобразени в голяма степен с вида на дейността, която ще бъде извършвана. Законовата регламентация и спецификата на видовете търговци е събрана в част 2 от Търговския закон. Съветваме Ви внимателно да се запознаете с тези видове дружества. Ще се опитаме да Ви бъдем максимално полезни, като изложим накратко предимствата и спецификите на различните форми. Така например ЕТ е възможно най-лесният начин за управление на една фирма, тъй като повечето такива фирми се облагат с патентен данък, чийто размер се определя в зависимост от вида на извършваната дейност. Размерът на дължимият патент към НАП може да проверите в териториалните поделения на НАП, където има списък за осъществявани патентни дейности. Освен патентът едноличният търговец подлежи и годишен данък върху доходите на физическите лица, който се определя в зависимост от прогресивна скала. Облагаемата печалба на ЕТ се отбелязва чрез подаване на Годишна данъчна декларация. В тази декларация за разлика от останалите видове търговци не е задължително да се попълват Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Счетоводен баланс и т.н. Това в някаква степен улеснява управлението на фирмата, тъй като не е необходимо да бъде наемана фирма или лице, което да изготвя тези отчети, тъй като воденето на счетоводството е значително по-лесно. Материално отговорното лице (МОЛ) и собственикът на фирмата съвпадат, тъй като неговата отговорност е неограничена и собственикът отговаря с цялото си имущество за изпълнение на задълженията. За да подлежи лицето на облагане с патентен данък трябва да е физическо лице, включително ЕТ, което извършва дейности посочени в приложение 4 към Закон за местни данъци и такси (патентни дейности). Необходимо условие за облагане с патент е лицето да има оборот през предходната година не повече от 50 000 лв. и то не е регистрирано по ДДС.В моментът, в който годишният оборот (по касов апарат) надвиши 50 000 лв. лицето е длъжно да се регистрира по ДДС. Това само по себе си показва, че ЕТ е подходяща форма за фирмите, които не извършват голям паричен поток.

Относно дружеството с ограничена отговорност (ООД) и когато собственикът е един (ЕООД) е задължително фирмата да бъде регистрирана по ДДС и подлежи на подоходно облагане според Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Статутът на ООД, а също така и на АД е юридическо лице. Необходимата такса за учредяване на ООД не е 5000 лв., а в доста по-нисък размер. Минимално необходимият капитал за учредяване на ООД или ЕООД е в размер на 5000 лв. според Търговския закон и по-точно чл.117 (1). Това дружество е наречено дружество с ограничена отговорност, тъй като според закона всеки съдружник има максимална отговорност, равняваща се на неговия дял в него. Данъчните преференции при ООД в сравнение с ЕТ се изразяват в предоставяне на възможността за ползване на данъчен кредит, което произлиза от това, че е осъществена регистрация по ДДС. Тази форма е подходяща за фирми, имащи намерение да осъществяват по-мащабна дейност.

Съветваме Ви да посетите официалната интернет страница на НАП, където може да получите по-подробна информация за необходимите документи и съпътстващите процедури.

Надяваме се, че сме съумяли да отговорим на поставените от Вас въпроси.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Прогресивна скала за облагане доходите на ЕТ? В коя година живеете, ЕТ-тата са на 15% от началото на 2008 г. Освен това ООД/ЕООД не може да се регистрира по ДДС ако няма оборот поне 25 хил. лв. годишно, задължително е при оборот над 50 хил. лв. годишно. При учредяването може да внесете 70% от капитала като останалата част се довнася след регистриране.
Тъй като в посоченото запитваме сме се постарали максимално да бъдем полезни, въпреки, че това не е тематика, която често се дискутира, на което с дължи и допусната грешка, за която се извиняваме. Получаваните доходи, във връзка с дейността на ЕТ се регламентират в Закон за облагане доходите на физически лица чрез чл.10 (1) т.2, който както споменавате беше променен в началото на годината, като прогресивната скала за облагане на доходите отпадна и на нейно място се наложи т.нар. „плосък  данък”, чрез който се наложи единна ставка за облагане на доходите. Плоският данък е пропорционален данък за облагане на доходите, тъй като точно определен процент се начислява върху размерът на облагаемата данъчната основа.

Относно това, че ООД, както и ЕООД не може да се регистрира по ДДС ако няма оборот минимум 25 000лв. ние не твърдим, че това не е така. Именно поради тази причина сме посочили, че формата на дружеството трябва да съответства на извършваната дейност.

Категорично заставаме зад останалите твърдения и смятаме, че сме съумяли да отговорим на повечето от поставените въпроси.

Благодарим Ви за забележката и се надяваме за в бъдеще да има все по-често такива, за да продължим да се развиваме.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
В мнението най-горе има съществени несъответствия със закона. Не е вярно, че ЕТ не съставя отчет за приходи и разходи. Най-малкото, този отчет подлежи на задължителна публикация в новия Търговски регистър. Годишния данък печалба за ЕТ е т.нар. плосък данък, т.е. 10%, както и при ЕООД/ООД, както е отразено в мнението под него. Прогресивната скала отдавна не съществува. Когато се регистрира ЕООД/ООД, не е задължително то да бъде регистрирано по ДДС. Ако достигне оборот от 50 000 лв., веднага следва да подаде заявление за регистрация по ДДС в съответното поделение на НАП. Не става дума за годишен оборот, а от момента, в който този оборот е достигнат, може и да е на 1-я месец от регистрацията на дружеството. За доброволна регистрация по ДДС е необходим оборот от 25 000 лв. Необходимият капитал за регистрация на ООД/ЕООД продължава да е 5000 лв. или поне 3500 лв., внесени към момента на регистрацията. Не е гласувана промяна в ТЗ за намаляване на този размер. Таксата за регистрация в Търговския регистър на ООД/ЕООД е 160 лв., допълнително се заплаща и адвокатски хонорар за изготвяне и входиране на документите в Търговския регистър. Най-важното, което следва да се спомене, според мен, е, че ЕООД е по-изгодно като правно-организационна форма за осъществяване на търговска дейност, тъй като по своята същност е капиталово дружество, т.е. същото притежава собствено имущество, което служи за обезпечение на кредиторите му, отделно от имуществото на физическото лице – собственик на ЕООД. По същата причина то е отделен субект от физическото лице - собстеник на ЕООД, т.е. за задължения на дружеството не може да бъде отговорен собственикът на ЕООД в качеството си на физическо лице. С други думи, кредиторите не могат да насочат принудително изпълнение върху личното имущество на собственика на ЕООД за задължения на ЕООД, а само и единствено върху притежаваното от ЕООД имущество.
Как става прехвърлянето от ЕТ в ЕООД???
ЕТ не е търговско дружество и то не може да се влее или да се „погълне” от ЕООД. То може да бъде прехвърлено, което прехвърляне е сделка била тя възмездна или безвъзмездна. За  целта се изготвя договор съгласно чл.15 от ТЗ и това трябва да се направи доста професионално, тъй като от него зависи и по нататъшното данъчно третиране. Ето защо въпроса е от компетентността на юридическо лице.

Съветваме Ви да се обърнете към адвокат и счетоводител.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Отправям забележка, че компетентно юридическо лице в случая няма, има компетентен адвокат. Сделката по чл.15 от ТЗ означава прехвърляне предприятието на ЕТ върху ЕООД, което означава, че предприятието преминава като съвкупност от права, задължения и фактически отношения върху новия субект, в случая ЕООД. Самата сделка не прекратява автоматически ЕТ, напротив, то може да продължи да функционира, както може и да бъде заличено от Търговския регистър. Преимуществата на тази сделка са, че се запазват всички лицензи, разрешителни, регистрации по ДДС и др., за което Ви съветвам да попитате компетентен счетоводител.
Моят въпрос е свързан с приложение 4 аз искам да знам като агенция за Недвижими имоти как ще плащам данъци и какви ще са те Корпоративни или Патентни? За съжаление тук не открих отговор на въпроса си, а счетоводителите ми дават различни отговори. Моля, отговорете ми на ел.адреса, ако това не е проблем за Вас! Благодаря Ви!
Въпросът, който задавате е част от счетоводната материя, което в известен смисъл ни затруднява да Ви дадем еднозначен отговор. Според Закон за местните данъци и такси и по-конкретно чл.63 (1) „Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност

Това според нас означава, че ако фирмата Ви е регистрирана като ЕТ и оборотът за предходната година не надвишава 50 000 лв. дължите единствено патентен данък. Ако обаче сте регистриран по ДДС е по-вероятно да се сформира облагаема печалба, което предполага начисляване на корпоративен подоходен данък според Закон за корпоративно подоходно облагане.

Надяваме се, че тази информация ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
плаща ли се патент ако си ООД?
Според Закон за местните данъци и такси Раздел 6 чл. 61 „Физически лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:
1. Оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. Лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

Дейностите, подлежащи на патентен данък са посочени в Приложение 4 към ЗМДТ.

Доколкото ни е известно ООД като форма на учредяване се третира като юридическо лице. В определението, дадено в закона, което сме цитирали по-горе на патентен данък подлежат физическите лица и ЕТ. Оттук следва изводът, че ООД не може да подлежи на облагане с патентен данък. За него се прилага съответно ЗКПО, според който местните юридически лица подлежат на облагане според ЗКПО. Все пак ние не сме счетоводители, поради което Ви съветвам да се обърнете към такива за разрешаване на казуса.

Надяваме се,ч е информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
какъв годишен отчет за 2008г трябва да подаде ет регистрирано по ддс нетни продажби над 100000лв и не подлежи на задължителен одит
От гледна точка на малкия бизнес, какви промени в облагането с ДДС биха могли да се въведат, за да го подпомогнат в условията на криза?
На всеки е ясно, че постъпленията от ДДС в бюджета са основен източник на приходи, като всяка година този данък съставлява около половината от данъчните приходи в бюджета. Това означава, че от гледна точка на бюджета този данък е определящ и за разходната част по него. В условия на финансова криза увеличавайки данъците, както и размера на ДДС се увеличава бремето за крайния потребител. Когато икономиката е в криза разходите за бюджета нарастват, а приходната част намалява своя размер и в крайна сметка се появява бюджетен дефицит. Вариант да бъде закърпен този дефицит (с цел гарантиране на макроикономическата рамка а страната) е чрез увеличаване на данъците. Счита се, че това не е редно, тъй като и без това доходите на домакинствата намаляват и една такава мярка би се отразило неминуемо върху крайния потребител. От друга страна, с цел стимулиране на потреблението и бизнеса ДДС се намалява. По този начин (в зависимост от размера на намалението) стоките и услугите ще понижат цените си, тъй като за крайния потребител данъчното бреме е по-високо, от това, което се поема от бизнеса. Така от една страна стоят интересите на държавата за балансиран бюджет, а от друга страна са интересите на фирмите и потребителите на стоки и услуги. Реално в условия на финансова криза, за да бъде намалена ставката трябва да се намерят допълнителни приходи в бюджета, които да компенсират това намаление в постъпленията.

От друга страна всяка една промяна в размера на ставката означава разход за бизнеса, защото при всяка промяна касовите апарати трябва да се пренастройват. Сами разбирате, че едно такова решение за промяна на съществуващата ставка би оказала всестранно влияние и трябва да бъде определен такъв размер на ставката, който да доведе до понижаване на цените и в същото време да не бъде засегната макрорамката на страната.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
то4но и ясно обяснено благодара