Документите, при които се изисква задължително нотариална заверка се цели запазване правата и интересите на страните, тъй като сключването на самата сделка се извършва от независимо и безпристрастно лице. Пример за договори, при които задължително се изисква нотариална заверка на подписите на страните са договорите за покупко – продажба. Ползата от нотариална заверка на документите са:
  • Изясняване на правата и задълженията на страните
  • Изправната страна по договора може да се снабди с изпълнителен лист по опростена процедура
  • Избягване на спорове и разходи по съдебни дела
Освен в задължителните случаи, в които се изисква съответния документ да бъде нотариално заверен, с цел постигане на посочените по–горе предимства, нотариална заверка може да бъде направена и по отношение на документите, при които тя не е задължителна. Пример за това е договор за наем, или Запис на заповед. Повече информация за това може да намерите тук.

За повече информация Ви съветваме да се обърнете към нотариус.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ