При взимане на МПС на лизинг компанията-лизингодател задължително изисква да бъдат сключени застраховките „Гражданска отговорност” и „Автомобилно каско”. При положение, че собствеността на конкретното МПС се прехвърля в края на периода на лизинговия договор застраховките се сключват в полза на лизинговата компания. Това означава, че единствено тя има право да получава обезщетения при възникване на застрахователен случаи по застраховките.

При напълното изплащане на дължимите суми по лизинга и при прехвърляне на правата на собственост на МПС-то, задължително трябва да бъде добавен анекс към застраховките. Той се изготвя от застрахователната компания и чрез него всъщност посочените застраховки продължават своята валидност, въпреки промяната на собственика. Тоест чрез издаването му изплащането на обезщетения вместо на застрахователната компания се насочват към новия собственик. В тази клауза се посочва задължително новия регистрационен номер или ДКН на автомобила, тъй като при прехвърлянето му трябва да се издаде нов талон и съответно нова регистрация. При това разминаване на номера на автомобила в полицата по застраховка „Авто каско” и този в талона ще доведе до неизплащане на застрахователни суми по линия на тази застраховка.

Относно застраховката Ви „Гражданска отговорност” доколкото става ясно е издаден анекс за промяна на собствеността. При това положение имате право да получите застрахователни обезщетения за настъпилото ПТП. За целта ако ПТП-то е станало с друг автомобил с валидна застраховка „Гражданска отговорност” имате право да получите обезщетения, както за имуществени, така и за неимуществени щети от застрахователната компания на другият водач, при положение, че вината за ПТП е негова и това може да бъде доказано с констативен протокол на КАТ. Това е така, тъй като тази застраховка осигурява застрахователно покритие на застрахованите лице при виновно причинени щети на трети лица. При положение, че другият водач е предизвикал произшествието и вината е негова може да посетите офисите на застрахователната компания, където му е сключена застраховката и да заведете иск за изплащане на обезщетения и суми, представяйки необходимите документи удостоверяващи събитието.

Надяваме се, че информацията ще Ви помогне за разрешаване на казуса.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ