Здравейте,

Правото застрахованото лице да получи обратно определена сума от застраховката се нарича право на откуп. Правото на откуп по сключена застраховка „Живот” се регламентира от Кодекс за застраховане. Според чл.240 (1) от него „При застраховка "живот" по искане на застрахования застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователно покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок.”.

Също така в Кодекса пише, че ако договорът е сключен с определяне на ползващо се лице и то е заявило, че приема уговорката в негова полза, право да получи откупната стойност има ползващото се лице. Имайте предвид, че при застраховките, свързани с кредит ползващо лице в банката. Ако можете проверете какво пише в полицата и ако като ползващо се лице е посочена банката най-вероятно ще Ви бъде отказано правото на откуп. Съгласно чл. 199а. (5) кредиторът (банката) е длъжен да предостави информация за ползващите се лица по застраховката.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg