Здравейте,

Повишаване на резултатите от дейността може да се постигне основно по начина:

1. Интензивен. Ако изходим от модела Обем произведена продукция, обслужени клиенти, оказани услуги и т.н. = Производителност на труда (ПТ) / Брой заети в дейността, интензивно би нараствал резултатът, ако е за сметка на по-висока ПТ. Казано с други думи, когато резултатът се повишава при същия брой машини, хора, разходи.

2. Екстензивен - резултатът от дейността се повишава в резултат на въвличането на допълнителен брой заети. По този начин ПТ спада. Въпреки спадът в ПТ, ръст на резултата на дейността може да се отчете, той ще е на много висока цена. Причината за това е например наемането на повече работници, които произвеждат относително по-малко. Те от стовя страна формират разходи за заплати и т.н. В обобщение екстензивният начин за повишаване на резултата от дейността е начин, при който разходите са по-големи и не е оптимален.

След тези пояснения, трябва да отбележим, че високата безработица не елиминира значението на производителността на труда. Това, че има много безработни, не означава, че трябва да бъде назначен голям брой от тях в една дейност само с оглед да се създаде заетост. Това, както казахме, не е оптимално от гледна точка на финансовия резултат след това. Друг остава въпроса, ако се говори за разширяване на дейността, при което наемането на допълнителен брой служители е естествен процес и не противоречи на повишаването на ПТ особено, ако тя се запазва висока или става още по-висока.

В този ред на мисли, самоцелното наемане на работна ръка предвид високата безработица е неефективно и не води до увеличаване на ПТ. Ако повишаването на ПТ е следствие от процес на производствена концентрация, тогава да - нужно е да се провежда такава линия. Като процес производствената концентрация е окрупняване на производствения процес - било в по-големи производствени единици, било по линия на обединяване на сходни производства и т.н. Всички тези процеси са свързани и с икономии от мащаба. Разходите в едно производство биват постоянни (константа, независимо от обема дейност) и променливи. Колкото е по-голям мащабът, толкова са по-ниски постоянните разходи, разпределени върху готовата продукция. За това, всеки процес, който води до увеличаване на ПТ и/или намаляване на разходи, следва да се прилага. Разбира се, приблизителен ефект може да се постигне и като се използва капацитетът на големия брой безработни. За да се неутрализират негативните ефекти от екстензивния ръст, обаче, ще трябва да се приложи например по-ниско заплащане от средното за извършваната дейност.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg