Здравейте,

Законът за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) не посочва краен срок за изплащане на гарантираните суми по влоговете, поради което се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съгласно неговите разпоредби общият давностен срок за погасяване на вземанията е 5 години. Според чл. 110 от ЗЗД „С изтичане на петгодишна давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок.“.

Тези 5 години започват да текат от обявеният от Фонда за гарантиране на влоговете начален ден за изплащане на гарантираните суми.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg