Приятелят ми изплаща кредит към съдия изпълнител и има забрана да напуска страната. До колко наложените му наказания са законосъобразни, кога ще се изчисти досието му, кога ще бъде отменена забраната за напускане на страната?


15 гласа63385 прочитания

Здравейте, приятелят ми имаше кредит в ЦКБ, но закъсняваше с вноските и кредитът стана съдебен. От банката прехвърлиха кредитът към съдия-изпълнител. Сега приятелят ми трябва да всеки месец да внася минимум 10% от размера на сумата като същевременно тече и наказателна лихва, която също е 10% от размера на сумата. Също така той е вписан кредитния регистър и има забрана да напуска страната. Бих искала да попитам дали наложените му наказания са законосъобразни, кога ще се изчисти досието му, кога ще бъде отменена забраната за напускане на страната? Благодаря.

Свързани ключови думи

Коментари и отговори

Описаните от Вас последствия са стандартни при неизпълнение за изплащане, предоставен на кредитоискателя. Обикновено банковите институции назначават частни съдебни изпълнители, които са в пъти по-ефективни от държавните. Те подбират делата, с които се заемат, а държавните поемат както малки, така и трудни вземания. Повече информация за това как банката си гарантира изплащането на задължението може да намерите тук.

Относно размерът на начисляваната наказателна лихва за забава по потребителските кредити тя не може да надвишава законово определеният размер, която е ОЛП+10 процентни пункта. Някои банки начисляват наказателната лихва върху главницата по заема, а други върху размера на просрочената сума. В този ред на мисли посочените от нас размери съвпадат с тези, които Ви начисляват от банката.

Възбраната за напускане на страната знаем, че  тя се издава за определен период от време. Тази забрана е административна принудителна мярка. За да има наложена такава забрана банката е връчила изпълнителният лист в съда и срещу Вас е образувано съдебно производство. Според нас тази забрана ще бъде в сила до прекратяване на производството и снемане на обвиненията към Вас и приключване на делото. Това от своя страна може да стане единствено при пълното заличаване на възникналите задължения и окончателно изплащане на дължимата сума. Накратко-срокът на забраната за напускане на страната важи до приключване на делото.

В системата за кредитната задлъжнялост на клиентите на банките кредитоискателят ще бъде заличен като нередовен платец след като изплати целият размер на дължимите към банката суми-всички лихви, главницата по заема и съдебните разноски по делото. Срокът, в рамките на който ще бъде премахнат от системата е около 1-2 месеца.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, във връзка със зададения по-горе въпрос и тъй като имам подобен проблем с мой близък, бих искала да попитам - винаги ли при образуване на съдебно производство от страна на банка заради просрочен кредит, съдът налага забрана за напускане на страната ? Или само в случаите, в които задълженията са на стойност над 5000 лева? В моя случай се касае за задължение, което е възникнало преди 4 години за 400 лева главница, но от тогава заедно с лихвите сумата е нараснала до 1500 лева. Благодаря ви !
Според Наказателния процесуален кодекс забраната за напускане на страната се издава от съда за определен период от време-обикновено докато трае съдебното производство. Това означава, че до приключване на производството наложената забрана е в сила. Производството приключва до снемане на обвиненията от страна на банковата институция, което най-често е в резултат на пълното изплащане на дължимите суми от страна на кредитополучателя или пък поръчителите. Тази мярка е в резултат на неплащане на договорно задължение, при което кредиторът е връчил изпълнителен лист в съда и е образувано съдебно производство.

Относно размерът на дължимите суми, при които се налага тази забрана Ви съветваме да потърсите услугите на адвокат, който може да Ви даде по-подробна информация. Все пак ако съдът Ви е наложил забрана за напускане пределите на страната, длъжникът трябва да бъде уведомен за предприемане на тази административна принудителна мярка.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
здравейте.със жена ми имаме почти същият проблем. имаме задълженията към две банки от няколко години, обаче сме редовни клиенти, нито веднъж не сме закъснявали с вноски. но сега искаме да емигрираме за израел. искам да ви попитам,дали ще ни пуснат през границата, тъй като в паспорти ще имаме емигрантска виза. смята ми да изплащаме кредите си от там, дали това е възможно. благодарим ви
Ако към момента сте обслужвали своевременно всичките си текущи задължения не би трябвало да има проблем при напускане на страната. Забраната за напускане на страната се налага при завеждане на съдебен иск срещу кредитоискателя при просрочване на плащанията по отпуснат заем. Повече информация за налагането на забрана за напускане на страната, свързана с нарушаване регулярните плащания по отпуснати заеми може да намерите тук.

Относно въпросът дали може да погасявате задълженията си в България от Израел това може да бъде осъществяване всеки месец на международен паричен превод към банките, в които имате задължения. Най-изгодно от финансова гледна точка за Вас ще бъде ако в тези банки, в които имате кредити разполагат с открити кореспондентски сметки в банки, осъществяващи дейност на територията на Израел. Информация за списъкът с кореспондентските сметки на тези банки може да намерите публикувани в официалните им сайтове. Повече информация на тази тематика може да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Станах трети поръчител на една жена за сумата от 5000 лева. лицето плаща три вноски и престана да плаща. От полицията ми връчиха заповед да не напускам страната. Защо частният изпълнител не търси и другите поръчители а само мен.Какво трябва да направя. Лицето с отпусната сума работи в Кауфланд за минимална работна заплата. Защо не му удържат и на него пари?
След като кредитополучателят е осигурен на минимална работна заплата, съгласно ГПК не може да му се налага запор.

По принцип кредиторът, банката, започва да се удовлетворява от поръчителите по реда , по-който са посочени в договора или от този, който е най-платежоспособен.

Повече информация относно процедурата при просрочие можете да намерите тук.  Обичайно банката е в правото си да наложи запор върху възнаграждението на кредитополучателя/поръчителите, а при положение, че не може да се удовлетвори следва запор върху движимо имущество и най-накрая – върху недвижимото имущество.

След като сте положили подписа си като поръчител върху договора за кредит, това означава, че сте поели риска  от неплатежоспособност от страна на кредитополучателя.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, искам да попитам, дали е възможно да имам наложена забрана за напускане на страната за просрочен кредит, без да съм уведомена? Благодаря ви предварително за вниманието.
Практиката ни показва, че е напълно възможно да имате наложена забрана за напускане на страната без да бъдете уведомен за това. Това е често срещано, когато постоянният адрес на лицето не съответства. Това, че длъжникът не може да бъде намерен не спира нито съденото производство, нито възпрепятства налагането на забрана за напускане на  страната. Всъщност, за да бъде наложена тази принудителна административна мярка банката е връчила изпълнителния лист в съда и срещу Вас е образувано съдебно производство. Обикновено, за да се обърне банката към съда трябва да са навършени просрочия по лихвата и/или главницата на кредита в срок над 90 дни.

Причина, за да Ви бъде наложена забрана за напускане на страната, освен съдебното производство за просрочен заем, се явява и вероятността длъжника да се укрие. Според Закон за българските документи за самоличност чл.76 т.3 забраната за напускане на страната се издава „на лица, които имат парични задължения в големи размери към български физически и юридически лица, установени по съдебен ред, освен ако личното им имущество покрива задължението или представят надлежно обезпечение”. Тук под парични задължения в големи размери се считат задълженията в размер над 5000 лв. Това означава, че ако просроченият кредит е над този размер, по него не е предоставено поръчителство или надлежно обезпечение, то най-вероятно имате наложена забрана за напускане на страната. За да бъдете сигурни в това, Ви съветваме да посетите най-близкото районно управление на МВР, където чрез справка по лична карта служителите могат да Ви уведомят за мярката. Ако желаете да прочетете повече информация по тази тема, това може да направите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам просрочен кредит и среща със съдия-изпълнител. На мое име има само един автомобил. На посочения адрес живеят родителите ми и жилището се води на тях, аз не живея там от 6-7 години. Къде ще описва съдия-изпълнителя?
Описът се извършва от съдия изпълнител на посочен от длъжника адрес. Когато лицето е посочило друг адрес, фактът, че той не може да бъде открит не спира съдебното производство срещу него.

Обстоятелството, че постоянният адрес на ответника е неизвестен се удостоверява чрез справка в съответната адресна служба. Съдията разпорежда да се изиска справка от информационната служба към МВР или съответната община. Съдебният деловодител или секретар изготвя писменото искане до съответната служба, в което се посочват трите имена и ЕГН на лицето за призоваване. Съответната служба на МВР издава на съда удостоверение за постоянния адрес на ответника. Такава е накратко съдебната процедура за призоваване на лицето в съда. Според чл.431 (3) от ГПК „Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби, в т. ч. органите на Националната агенция за приходите и Агенцията за държавни вземания, поделенията на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.”. По този начин се установява притежаваното от Вас имущество, евентуално върху което ще бъде насочено принудителното изпълнение. При необходимост съдебният изпълнител може да поиска от органите на Министерството на вътрешните работи спиране от движение на моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнение за срок до три месеца. Най-вероятно съдът ще пристъпи към удовлетворяване на вземането чрез отнемане на притежавания от Вас автомобил. За да не се стига до тази ситуация Ви съветваме да не отлагате срещите с съдията-изпълнител, тъй като е възможно той да Ви помогне и да намерите разрешение на проблема. Повече информация за това какво е добре да знаете когато срещу Вас е образувано изпълнително дело, може да намерите като отворите следния линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
имам задължения към банка и джет кредит и по този на4ин трябва да внасям по мн. пари което ме затруднява и по този начин станах нередовен платец от февруари месец, но искам да се изплатя затова търся банка, която да ми отпусне кредит от5000лв. но като съм вече нередовен платец никоя банка не отпуска кредит, а аз с всеки месец затъвам все повече. как мога да си реша проблема?
За съжаление нямате шанс да Ви бъде отпуснат кредит, имайки предвид състоянието на сегашните Ви кредити.

Всички отпуснати кредити от банки се вписват в единен електронен регистър – ЦКР , откъдето банките черпят информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си и фактът, че имате просрочени задължения няма как да убегне на банковите служите.

Небанковите финансови институции към момента нямат единен регистър, но имат свои методи за получаване на необходимата им информация.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.
Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Поръчител съм като физическо лице на фирмен кредит, който не се обслужва, платих две вноски и спрях, поради това че останах без работа. От няколко месеца съм без работа и не получавам доходи, живея при родителите си. От банката ме предупредиха, че кредита ще стане съдебен.Фирмата има МДА движимо имущество, но също кредити и към други банки, които също не обслужва поради просрочени и неплатени фактури от клиенти, за които е натрупала ДДС и задължения към държавата. Какво би следвало за мен?
Според Закона за задълженията и договорите, като поръчител Вие сте солидарно отговорен с главния длъжник за кредита.

Чл. 138. С договора за поръчителство поръчителят се задължава спрямо кредитора на друго лице да отговаря за изпълнение на неговото задължение.

В резултат на това, съгласно чл. 140 от същия закон:

Чл. 140. Поръчителството се простира върху всички последици от неизпълнението на главното задължение, включително и разноските по събиране на вземането.

Това означава, че при обявяването на кредита за предсрочно изискуем и издаването на изпълнителен лист, кредитора би могъл да насочи принудителното изпълнение и срещу Вас.

В Гражданския процесуален кодекс бихте могли да видите какви са вещите и сумите, които не подлежат на отнемане, т.нар. Несеквестируеми вещи и доход – чл. 444 от ГПК – Несеквестируеми вещи и чл. 446 от ГПК – Несеквестируем доход.

Имайте предвид, че за да Ви е бил наложен запор на заплатата, то е възможно вече да има започнало изпълнително производство. Това означава, че дори и да започнете сега работа, запорното съобщение се вписва в трудовата книжка и новия работодател ще е задължен да продължи с удържането на вноските по кредита.

Освен това, при положение, че фирмата, която сте поръчителствал, има неплатени задължения към Държавата, то при едно евентуално обявяване на задълженията й за предсрочно изискуеми и предприемане събирането им по съдебен път, то Държавата ще бъде присъединен взискател и ситуацията става изключително усложнена.

Най-добре би било да се обърнете отново към банката и да потърсите взаимно изгодно и за двете страни разрешаване на проблема. Също така не би било излишно да се консултирате и с юрист по темата, за повече и по-точна информация.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Ситуацията,в която се намирам, е следната:живея в апартамент, закупен преди няколко години от мен и съпруга ми. До ден днешен на този адрес идва кореспонденция на името на членове на семейството на бившия собственик (необходимо е да уточня, че апартаментът е закупен НЕ директно от него, а от друго лице, на което е бил продаден за около месец преди нашата покупка).Яви се и служител с призовка от съдия-изпълнител за задължения на бивш обитател, различен от собственика, от който сме закупили имота. Очевидно не е сменил постоянния си адрес. Същото не сме направили и ние със съпруга ми-към настоящия момент сме собственици на апартамента, но постоянният ни адрес е другаде. Може ли съдия-изпълнителят да разпореди опис на имущество в нашия апартамент? На какво основание би станало това, след като ние не сме титуляри на задълженията? Какви са нашите законни права за защита в тази абсурдна ситуация. Благодаря ви предварително.
Действията на съдия-изпълнителя по отношение предходен собственик на апартамента Ви, не би трябвало да Ви засегнат.

В случая, призовките ги получавате Вие, по причина, както вече сте установили, че предишния собственик на имота не е сменил постоянния си адрес.

При положение, че имотът е Ваш и имате нотариален акт, то считаме, че нямате причина за притеснение.

Освен това, при положение, че притежавате документи, както за имота, така и за вещите в него, не смятаме, че би могло да се стигне до опис на Вашето имущество.

Все пак съветваме Ви да се консултирате с адвокат по темата.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
преди две години и шест месеца изтърпях присъда лишаване от свобода през тези 2.6години работата ми беше свързана с пътуване в чужбина незнайно защо чак сега ми налагат забрана за напускане на страната с мотив че не съм реабилитиран в чл76т2 от збдс се казва че това не е задължителна мярка но можело както и директора на български документи на от враца ми обясни така му било дошло затова сега го направил да сам обжалвал
Както вече са Ви казали решението за налагане на забрана за напускане на страната по реда на чл.76 (2) от ЗБДС, подлежи на обжалване. То се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му. Забележете също така, че в чл.76 (3) се споменава следното: ”По изключение, при доказани здравословни причини или други нетърпящи отлагане случаи, мерките по ал.1 не се прилагат.”. Това предоставя правото Ви да обжалвате в посоченият по-горе срок наложената административна мярка.
За повече информация Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
имам забавяне на вноски към банка ако ме прехварлят кам съдия испълнител може ли да влезе да опише имуществото ми ако живея в апартамент не на мое име и не сам регистриран като живеещ в там има ли право да влиза в чужда собстженост на човек които няма никакво отношениа кам кредита ми
Обичайно описът на движими вещи се извършва в жилището, посочено като постоянен адрес на длъжника. Ако длъжникът не живее на този адрес и/или съответно не притежава нищо от нещата в жилището, длъжностното лице ще описва всичко намиращо се там. За да не се случи това собствениците трябва да представят документи за собственост за движимите вещи в жилището, от които да е видно, че вещите са техни, а не на длъжника. Такива са квитанции, фактури, гаранционни карти и пр.

Повече информация по темата можете да намерите тук.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравеите, имам следния проблем лицето'Х' разписва запис на заповед на лицето 'В' на 01.01.2009г. Лицето 'В' ми я джиросва на 24.07.2009г. След като си изкарах изпълнителен лист към двамата това което имаха не покри сумата която ми дъжат. Лицето 'Х'на 23.03.2009г продава апартамента си на дядо си. Мога ли да обжалвам сделката аз или трябва да е от името на 'В' тъи като към месец март 'Х' не е мои длъжник. БЛАГОДАРЯ ВИ.
В практиката е прието под Запис на заповед да се разбира безусловно писмено обещание на едно лице – издател (платец) да плати на друго лице – поемател фиксираната сума пари на определен падеж или на негова заповед. Действието на джирото от своя страна е, че се прехвърлят всички права по ценната книга, като се прилагат разпоредбите на менителницата (чл.317 от ТЗ). Джирантът отговаря за приемането и за плащането на документа, освен ако е уговорено друго. Джирото има 3 основни функции :

1. Прехвърлителна функция – чрез него правата по една ценна книга се прехвърлят върху друго лице;
2. Легитимационна функция-свежда се до това, че удовлетворен по вземането ще бъде именно притежателят на документа, а не някой друг. За да може някой да получи правата по ценната книга, той трябва да докаже непрекъснатата поредност на джирата;
3. Гаранционна функция - чрез джирото се създава определена сигурност-джирантът отговаря солидарно с длъжника.

На практика чрез джирото длъжника има възможност да предяви вземането си по ред на джирата. Според чл.505 (1) от ТЗ „Когато менителницата (в случая ЗЗ) не е платена на падежа, приносителят може да предяви обратни искове срещу джирантите, издателя и другите задължени лица.”. Обратните искове могат да се предявят и преди падежа, ако платецът е прекратил плащанията си или принудителното изпълнение върху имуществото му е останало без резултат.

Джиросвайки документа на Вас Ви се прехвърлят правата по ЗЗ да получите уговорената сума в документа сума.  Лицата, които са издали, приели и джиросали менителницата или са поели поръчителство, са солидарно отговорни към приносителя. Приносителят може да предяви исковете си срещу всички задължени по менителницата лица, заедно или поотделно, без да се съобразява с реда, по който те са се задължили. Същото право има и всяко задължено лице, което е платило менителницата, спрямо тези, които са се задължили преди него.Приносителят, който е предявил иск срещу един от длъжниците по менителницата, не губи правата си срещу останалите длъжници, включително и срещу тези, които са подписали след този, срещу когото е предявил иска си.

Правилно сте установили, че към датата на реализирана продажба на имота на практика това лице не е било задължено към Вас, а към лицето „В”. Сами разбирате, че за да Ви бъде даден адекватен  отговор на въпроса дали имате право да обжалвате тази сделка или не изисква солидни правни познания. Поради това Ви съветваме да се обърнете към адвокат, който би Ви консултирал във Ваша полза, още повече когато бихте имали финансова изгода от една такава консултация.

Надяваме се, че информацията ще е от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам три кредита, които са просрочени и по единия е образувано изпълнително дело нямам движимо или недвижимо имущество и в момента съм безработен. На адреса по лична карта живеят майка ми и баща ми. Може ли съдия изпълнител да отиде на този адрес да прави опис като там няма нищо на мое име? БЛАГОДАРЯ !
В случай, че банковите институции се сдобият с изпълнителен лист от съда е много вероятно ЧСИ да извърши опис на движимите вещи по постоянния Ви адрес. Това означава, че е много вероятно ЧСИ да направи опис на определени движими вещи, за които не могат да бъдат представени документи за тяхната собственост (гаранционни карти, фактури и т.н.). При тези действия се счита, че движимото имущество, намиращо се на адреса на длъжника е негово до доказване на противното. Дори и да представите такива документи, които доказват, че имуществото е чужда собственост заемът няма да бъде опростен, поради това, че в момента не получавате трудово възнаграждение, както и не разполагате с имущество на свое име. Така например в моментът, в който започнете работа (дори и след години) ще Ви бъде наложен запор на работната заплата, само, че задължението, което ще трябва да заплатите ще се увеличи и то осезаемо, което не е във Ваша полза. Подобно на Вашето запитване може да намерите тук. Добре е да се запознаете с вещите, които не могат да бъдат описвани или т.нар. несеквертируеми вещи. Това може да направите като отворите следния линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
мъжът ми е поръчител на брат си но той не плаща от година а и ние нямаме възможност да погасяваме вноските и съдия изпълнителя ни заплашва със лишаване на свобода дали е възможно това благодаря
Както вече сами сте разбрали, поръчителството е поемане на солидарна отговорност за изпълнение на задължението на главния длъжник. Това означава, че кредиторът има правно основание при неизпълнение на постигнатите договорености да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от длъжниците. Солидарността произтича от договора за поръчителство. Повече информация по темата за поръчителство може да прочетете тук.

Само неизпълнение на парични задължения не представлява престъпление. Това обаче не може да се каже и за неизпълнението на влязло в сила съдебно решение. Според чл.293 а от НК „Който, след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.”. Това на практика означава, че законът предоставя такава възможност, но практически доколкото ни е известно в практиката такива случаи са по-скоро изключение, отколкото правило. Все пак ние не сме адвокати и това трябва да се отчете в отговорът ни. Според нас по-вероятен изход от ситуацията би било в момента, в който започнете работа или пък придобиете имущество да Ви бъде наложен запор върху тях, тъй като СИ периодично проверяват за имущество, заплати, дружествени дялове и други такива на съответните длъжници. Въпросът тук е, че не е в интерес на длъжника да отлага плащането на задълженията си във времето, тъй като те увеличават размера си. Давността на парични вземания принципно е три години. Ако в рамките на три години дължимите суми не бъдат потърсени от кредитора, то с изтичането на този срок задължението се погасява по давност. Обаче, ако в рамките на тези три години бъде започнато изпълнително производство от кредитора за събиране на дължимите суми – то давностния срок се прекъсва. Особеното е, че докато трае изпълнителното дело – давност не тече, а след приключването на делото (което често може да бъде с продължителност 2 – 3 години) – започва да тече нова давност, т.е. нови три години. Важно е да знаете също така, че след издължаване на дължимата сума към кредитора поръчителя е в пълното си право да поиска от длъжника всички заплатени суми. Според чл. 143. от ЗЗД „ Поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските, които е направил, след като го е уведомил за предявения срещу него иск. Той има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането.”.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

здравейте, значи искам да ви попитам за моя проблем! значи имам два въпроса. първият е понеже преди години майка ми изтегли кредит винаги си е внасяла вноските на време всичко беше наред но тя се разболя влезе в болница и почина! та въпроса ми е дали самият кредит има задължителна застраховка която при такива обстоятелства да покрие заемът? обаче нямахме възможност да изплащаме този заем и минаха 3 години от както това се случи и банката ни осъди. започнаха да взимат парите от поръчителя на кредита а на мен и баща ми ни наложиха забрана за излизане от страната. въпроса ми е аз поне се водя наследник на този заем има ли някаква опция да ми бъде премахната забраната? благодаря предварително!
Няма как да Ви уведомим дали е сключена застраховка „Живот” към заема при положение, че не споменавате в коя банка е задължението. Също така е от значение дали кредита е жилищен или за потребителски нужди. Съветваме Ви да проучите внимателно договора за кредит, в който трябва да е споменато дали е сключена застраховка „Живот” на кредитоискателя. На следващо място трябва да проверите ако има такава застраховка какви рискове и заболявания включва тя, т.е. дали самата застраховка покрива рискът, в следствие на който е възникнала смъртта на кредитоискателя. Обикновено тези застраховки се сключват в полза на банката, отпуснала кредита, поради което имате възможност да се обърнете към банков служител,  които би могъл да Ви уведоми за наличието на тази полица. Повече информация за това как се процедира при смърт на кредитоискателя при сключена застраховка „Живот” може да намерите тук.

Това, че Ви е наложена забрана за напускане на страната, означава, че поръчителят, който е изплатил заема е завел дело срещу Вас в качеството си на наследници. Тази принудителна мярка обикновено се налага до приключване на производството. Тя може да бъде премахната също така, ако длъжника предостави надлежно обезпечение, покриващо размера на задължението. Случаите, в които може да бъде налагана забрана за напускане на страната са посочени в чл. 76 от Закон за българските документи за самоличност.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Имам няколко въпроса, а видях че повечето Ви отговори са доста изчерпателни за това реших и аз да потърся мнение тук: Имам 2 кредита с обща сума от 7000 лева и кредитна карта с лимит 1000 лева.Единият кредит беше от 5000 лева от който успях да върна половината(ДСК),втория е от 2000 лева към ЦКБ от който съм внесъл само две вноски от по 100тина лева,кредитната карта също обслужвах редовно, но след последното теглене от нея преди около година и няколко месеца не съм. Тогава спрях да обслужвам и кредитите(просто катастрофирах, останах без работа за 6 месеца). Първия ми въпрос е какви са възможните последици,като се има предвид, че днес разбрах за запор на автомобила ми в КАТ и че преди около 1 месец на адреса по лична карта е идвал представител на ЦКБ. Второ може ли да има запор на имуществото ми без аз да бъда осведомен.И трето как да се справя със ситуацията, при условие, че съм безработен или работя за някаква смешна заплата от 600 лева.
Единственото, което бихме могли да Ви предложим, предвид задълженията Ви е да разговаряте с всеки един кредитор поотделно и да изложите фактите. Опитайте да постигнете удължаване на срока на кредитите, гратисен период или отсрочка за погасяване на пропуснатото. Затруднение в случая е, че заемите Ви са от различни институции и това няма да помогне за комплексно разрешаване на ситуацията, дори напротив. Закъсненията при която и да е банка ще са пречка за нов кредит за рефинансиране на старите задължения.

Що се отнася до запора, да, може да бъде наложен такъв „без да сте уведомен”. На практика уведомлението може да бъде, като съобщението се залепи на вратата Ви, бъде пуснато в пощенската кутия или предадено на Ваш съсед. Дори и лично да не сте получили уведомлението, това не означава, че не може да се запорира Ваше имущество, както е и станало.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
moga da kajq 4e priqtelkata mi sa6to be6e pri sadia izpalnitel i sas zapor na zaplatata no napysna stranata bez problem sas avtobus
Мярката забрана за напускане на страната може да бъде премахната в случай, че задълженията намалеят под тези 5000 лв., споменати в допълнителните разпоредби на ЗБДС. В него се споменава, че мярка се налага за задължения над този размер. Така например, ако задължението, предмет а съдебно производство е 7000 лв., внасяте 2000.01 лв., за да стане под 5000 лв. и искате спиране на изпълнението. Съдебният изпълнител ще спре изпълнението, докато не спрете плащанията.

Забраната за напускане на страната няма да се премахне автоматично с намаляване размера на задължението. За да бъде премахната тази мярка СИ се обръща с предложение към Дирекция Полиция. За да бъдете сигурни обаче би било добре и Вие да пуснете молба за премахване на забраната.

Надяваме се, че сме отговорили на въпросите Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, един приятел има наложена забрана за напускане на страната поради задължения над 5000 лв. Тази забрана може ли да отпадне ако задълженията намалеят под 5000лв и ако да - какво трябва да се направи? Моят приятел има запор на заплатата и така задълженията му намаляват всеки месец, затова се интересуваме дали е възможно забраната за излизане от страната може да бъде отменена, ако задълженията не са погасени напълно, но се изплащат всеки месец и са вече под 5000лв? Или забраната за напускане на страната отпада само при пълното погасяване на задълженията и това автоматично ли става всъщност? Благодаря Ви предварително! Поздрави.
Здравеите,може ли съдия изпълнител да премахне запор върху заплата?
За да бъде спряно принудителното изпълнение, а впоследствие и премахването на запора, вариант да Ви бъде премахнат запора е като се договорите с ЧСИ да заплатите 30 на сто от сумата на заведените срещу Вас изпълнителни листове (стойност на кредита + начислени лихви, такси и съдебни разноски) и по този начин се задължава всеки месец да внася по сметка на ЧСИ по 10 на 100 от тази сума. Няма универсална схема, която да бъде договорена при разсрочване на съдебен кредит и тя се договаря между длъжника и ЧСИ ангажиран със случая.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
приятеля ми има възбрана да напуска страната поради задължения в размер над 5000лв тези задължения вече отпаднаха интересува ме къде в МВР да се подаде молба за да се направи справка с търгвския регистър и той да може да напусне страната без да се притеснява.
Отмяната на забраната не става автоматично. Тя се извършва след като органът, който я е издал (Частен съдия изпълнител, НАП или др.), сезира МВР за отпадането на основанията за нея. Обикновено този процес се бави. Ако издателят е сезирал вече МВР за отмяна на забраната, следва да се обърнете към МВР за информация защо забраната стои още.

За да сте сигурни, че забраната ще бъде вдигната, най-добре е да подадете лично молба до Районната управление на МВР по постоянен адрес на длъжника. Към тази молба е редно да приложите документи, доказващи отпадането на основанието на наложената възбрана.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Как се процедира когато длъжникът не притежава нищо, не работи или е в процес на започване на работа и живее сам с деца? И ако се стигне до запор на заплатата ако кредиторите са няколко как се разпределя запорираната сума?
При липса на доходи в настоящия момент, както и на имущество, което да бъде иззето, банката или по-точно съдия изпълнителя няма към какво да насочат изпълнението на задълженията.

В момента, обаче, в който кредитополучателя има доход или получи някакво имущество, претенцията се насочва към него. При налагане на запор на месечния доход съществува определена част от дохода, която е защитена. Тази част е определена от закона в Гражданския процесуален кодекс чл. 446. Тя зависи от размера на дохода и броя деца, които кредитополучателя издържа.

Когато кредиторите са повече от един сумите по изпълнението се разпределят по реда на възникване на задълженията.

За повече подробности е най-добре да се обърнете към адвокат за компетентен съвет.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Всички банки само предлагат какво ли не така те омайват . че ние балъците които искаме да направим нещо хубаво или да изпълним някоя наша мечта вземаме кредита подписваме банката щастлива че е зарибила нов шаран ние щастливи че сме осъществили наша мечта и започваме да плащаме и се събуждаме веднага ако настъпи някакъв проблем от съня в които ние омагьосала банката аз имах това щастие така се събудих че си нямате представа фирмата ми фалира помолих банката да ми направи рефинансиране направихмего подписах и започнах да плащам но изведнъж се оказва че не плащам поискаха ми 5000 и тогава банката ще преговаря платих аз балъка и в последствие разбрах че кредитният ми консултант не ми е предвижил рефенансирането на кредита а тези 5000 лева не са влезли по кредита а в джоба на някои като премия за свършена работа не мина и година пак проблем вдигат ми таксата на 750 лева която е непоносима за мен да си плащам ипотечния кредит и банката пак преговори но този път 10000лева и тогава тази банка е Уни кредит булбанк и сега съм даден на съдия изпълнител Миндова ама и фамилията и отива много макар и все още да се води дело тя продава имота бърза да си вземе парите направила е запор на майка ми баща ми който имат и дете под 18 години че дори и на дядоми който е с три инсулта не преговарят въобще само срещу 10000 лева чак адвоката ми се учуди че те са като зомбита само това повтарят 10000 лева и тогава преговаряме не вземаите никакви кредити особено от Уни кредит с тях се преговаря само срещу тлъста пачка пари имах мечта да се отделя от родителите си да си купя жилище да не плащам квартири но тази мечта умря умря и държавата в която живея която няма закони как да си защита правата като човек разберете хора банката не контактува с вас щом Ви хване на въдицата Вие сте поредната касичка за комисионни
Здравейте! Имам закъснение към Уникредит Булбанк с 90 дни. Остава ми още 1 година, за да си изплатя кредита. Днес ми се обадиха и ми казаха, че кредита ми остава в банката до петък. След това отива към външни агенции. Какво представляват тези агенции? Как процедират? Дали ще ми изпратят кредита и към съдия изпълнител? Имали начин да остане в банката? Плащам го всеки месец, но със закъснение, зашото смених работата. ! Месец само пропуснах да платя.
Здравейте,

На Вашите въпроси можем да отговорим така:

1. Какво представляват тези агенции?

Най-вероятно говорите за т.нар. "колекторски фирми". Това са фирми, които се наемат от кредиторите, за да съберат вземанията им по кредити, когато самите те не успяват.

2. Как процедират?

Колекторските фирми използват свои практики и методи, с помощта на които събират вземанията на неизрядните към кредитора длъжници.

3. Дали ще ми изпратят кредита и към съдия изпълнител?

Ако колекторската фирма не успее да събере дълга на длъжника, банката може да предприеме мерки за неготото принудително събиране. След като длъжникът бъде осъден да плати дълга си, банката ще извади изпълнителен лист. За събиране на вземането ще наеме частен съдия-изпълнител.

4. Има ли начин да остане в банката? Плащам го всеки месец, но със закъснение, зашото смених работата. Месец само пропуснах да платя.

Вероятно би могло, ако изплатите всички просрочени вноски, заедно с натрупаните лихви за забава. За нас остава необяснимо как само при една пропусната вноска, кредитът Ви е със закъснение от 90 дни.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg