Здравейте,

Според Кодекс за застраховането (КЗ) и по-конкретно Чл. 107. (1) В срок 15 дни от представянето на всички доказателства застрахователят трябва:

1. да определи и изплати размера на обезщетението или застрахователната сума, или

2. мотивирано да откаже плащането.

Това означава, че срокът за изплащане на обезщетението по предявена претенция не трябва да е повече от законно установения от 15 дни. Поискайте от застрахователната компания мотив защо се бави изплащането на обезщетението. Друго, което бихте могли да предприемете е да подадете жалба до Комисия за финансов надзор затова, че застрахователя не спазва законните срокове. Комисията може да налага административни глоби, но не може да оказва влияние върху застрахователните компании, по повод предявени към тях претенции.

„Ако застрахованото лице счита, че застрахователят не е изпълнил ангажиментите си, може да подаде жалба до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. В жалбата следва да опише случая и да приложи копия на отнасящите се до случая документи. КФН разглежда обстоятелствата, като взема предвид позициите на двете заинтересовани страни. Ако бъдат констатирани административни нарушения от страна на застрахователя, КФН има правомощия да налага административни наказани и да прилага принудителни административни мерки. Следва да се има предвид, че КФН не разполага с правомощия да задължи застрахователя да изплати обезщетение, което не е определено със съдебно решение или със споразумение на страните, нито да се произнасят по размера на дължимо обезщетение. Произнасянето по подобни гражданскоправни спорове е от компетентността единствено на съда.“. Текстът е взаимстван от интернет страницата на КФН.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg

Сравнете всички оферти за застраховки