Здравейте.

Разбира се, че ГПР може да бъде изчислен, така както се изчислява показателя по потребителски и ипотечни/ жилищни кредити. Тъй като кредитната карта е предимно електронен платежен инструмент и го прави особено подходящ за извършване на покупки и не толкова като кредитно такова. Все пак изчисляването на ГПР при кредитните карти налага известни допускания. Съгласно Чл. 19. (2) от ЗПК  „ Годишният процент на разходите по кредита се изчислява по формула съгласно приложение № 1, като се вземат предвид посочените в него общи положения и допълнителни допускания.». Такива допускания например са:

1)    т.3 (г) от Приложение 1 „ако договорът за кредит предлага на потребителя различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или различни разходи, приема се, че кредитът е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид договори за кредит;

Това уточнение се налага, тъй като банките в по-голямата си част начисляват различни лихвени проценти при теглене на суми в брой и лихви при извършване на покупки. Това означава, че при тези различни лихви за нуждите на изчисленията прилагаме лихвата за теглене на пари в брой, независимо, че са извършени покупки с картата, т.е. при най-високите стойности за лихвения процент.

2)    т. 3 (е) «ако договорът за потребителски кредит не предвижда погасителен план за издължаване на кредита, при изчисляването на ГПР по кредита се приема, че кредитът е предоставен за срок от една година и ще бъде погасен на 12 равни месечни вноски.». Това допускане се налага, тъй като често банките предоставят възможност усвоените суми да бъдат погасявани чрез минимална месечна сума всеки месец или пък чрез внасяне на по-голяма от тази сума. Именно тази гъвкавост налага това допускане.

3)    т. 3 (и) «ако договорът за потребителски кредит не предвижда общ размер на кредита, се приема, че той е 3000 лв.». Това ограничение се налага, поради обстоятелството, че кредитния лимит по картата като размер се определя впоследствие и зависи от равнището на получаваните доходи на кредитоискателя.

Това е една малка част от допусканията, които са нужни, за да бъде изчислен ГПР по кредитна карта.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ