Въпроси и отговори

Превалутиране или рефинансиране на кредит

Нека за начало да разграничим превалутирането и рефинансирането. Превалутиране означава, че валутата, в която се обслужва в момента кредита може да бъде променена. Това, обаче, не означава автоматично, че заедно с това ще получите лихвата за тази валута. На практика заемът ще се изплаща в друга...

Просрочия по кредити - Запор, секвестируемост - доходи, вещи, имоти

Съществуват ограничения при принудителното изпълнение на финансови задължения. Така при запор на заплатата на длъжника, не може да се удържи целия доход, а само част от него. В Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чл. 446 определя доходът, който подлежи на секвестиране: Чл. 446. (1) (Изм....

Починал длъжник

Когато длъжникът по кредитно задължение почине, преди да се е разплатил, съществуват няколко варианта. При кредит без поръчители и липса на застраховка „Живот” В този случай задължението се изплаща от наследниците на длъжника, стига те да приемат наследството. Според Закона за...

Кредитиране при стартиращ бизнес

Финансиране на стартиращ бизнес към момента се избягва от кредитните институции. Възможност за кредитиране съществува при положение, че се кандидатства чрез фирма, която е с бизнес история над 1 година, с добри финансови отчети и обезпечение недвижим имот. В повечето случаи предлаганите оферти за...

Поръчителство

Законово поръчителството е уредено в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) чл. 138 до чл. 148. По същността си то представлява вид гаранция за кредитора, че ако кредитополучателя изпадне в неплатежоспособност, то задължението ще бъде поето от поръчителя по кредита. Това определя и принципно по...

Просрочия по кредити

Прилагането на мерките на кредиторите срещу неизрядните платци започва, след като заемът бъде обявен за предсрочно изискуем. Предсрочно изискуем кредит Съгласно Законът за кредитните институции и по-конкретно чл. 60 (2) банката - кредитор, може да обяви един кредит за предсрочно изискуем...

Финансиране по Европейски Оперативни програми - Възможности за финансиране на проекти за селски туризъм

Във връзка с възможностите за финансиране на дейности свързани със селски туризъм, можем да ви насочим към Програмата за Развитие на Селските Региони (ПРСР) (официален уебсайт: http://prsr.government.bg/index.php/bg/). Една от четирите оси на програмата – трета ос е насочена към развитие на...

Забрана за напускане на страната

Забраната за напускане на страната е уредена в Закона за българските документи за самоличност: Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Може да не се разреши напускане на страната, паспорти и заместващи ги документи да не се издават на: (...) 3. (доп. - ДВ, бр. 43 от...

Просрочия по кредити - Принудително изпълнение и такси

При принудителното изпълнение осъденото да плати лице дължи, както главницата и лихвата по заема, така и съдебни разноски, наказателни лихви и такси за съдия изпълнител. Таксите на съдия изпълнителя можете да намерите в Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители ...

Валута и валутен борд

За да приеме България еврото като своя официална валута, трябва да бъдат изпълнени едновременно няколко условия. Някои от тях са: ниска инфлация, бюджетен дефицит и държавен дълг в определени рамки, както и други. За сега няма определена дата или яснота кога България ще бъде приета в еврозоната...

Финансиране по Европейски Оперативни програми - Земеделци

В рамките на Програмата за развитие на селските райони до 2013 години се предвижда отпускането на определени суми под формата на грантове. Тези грантове не покриват 100% от необходимите средства за реализиране на проектите. Подробно с особеностите на отделните оси (направления), по които се...

Необходими документи за откриване на фирма

Документите необходими за откриването на фирма варират според дейността, която фирмата би следвало да извършва. Някои дейности са обект на лицензиране (търговия със спиртни и тютюневи изделия) или на патентни изисквания (посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, адвокатски услуги и др....