Въпроси и отговори

Кредитна история / Централен кредитен регистър (ЦКР)

Кредитна задлъжнялост Информация за кредитната задлъжнялост се набавя от справка в Централен кредитен регистър (ЦКР) към Българска Национална Банка (БНБ). В нея се съдържа информация, както за текущото състояние на кредитите на кредитоискателя, така и за начина, по който са обслужвани 5 години...

Oсребряване на лихвоточки

1. Какво е условието да получа парите за обезщетение срещу лихвоточки? Основното изискване правоимащите да получат обезщетението е да закупят или да започнат строителство на жилище. Без да е налице един от тези два факта, Вие имате само право да получите парите, но липсват предпоставките това да се...

Кредитиране на българи работещи в чужбина

Кредити се отпускат на българи работещи в чужбина приоритетно за закупуване на имот в България. Задължително е доходът на кредитоискателя да е официален и доказуем. Преимущество в това отношение имат хората на постоянна и стабилна работа (сравнително по-висококвалифицираните кадри). При отпускането...

Забрана за напускане на страната

Забраната за напускане на страната е уредена в Закона за българските документи за самоличност: Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Може да не се разреши напускане на страната, паспорти и заместващи ги документи да не се издават на: (...) 3. (доп. - ДВ, бр. 43 от...

Кредитна история (досие)

Централният кредитен регистър (ЦКР) към БНБ съществува от 1998 година насам. Той предоставя по-централизирана на вид информация от 2004 година, а последните изменения във функциите му са от 2009. Към днешна дата в него участват банковите и небанковите финансови институции, които оперират на...

Починал длъжник

Когато длъжникът по кредитно задължение почине, преди да се е разплатил, съществуват няколко варианта. При кредит без поръчители и липса на застраховка „Живот” В този случай задължението се изплаща от наследниците на длъжника, стига те да приемат наследството. Според Закона за...

Поръчителство

Законово поръчителството е уредено в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) чл. 138 до чл. 148. По същността си то представлява вид гаранция за кредитора, че ако кредитополучателя изпадне в неплатежоспособност, то задължението ще бъде поето от поръчителя по кредита. Това определя и принципно по...

Кредитиране при стартиращ бизнес

Финансиране на стартиращ бизнес към момента се избягва от кредитните институции. Възможност за кредитиране съществува при положение, че се кандидатства чрез фирма, която е с бизнес история над 1 година, с добри финансови отчети и обезпечение недвижим имот. В повечето случаи предлаганите оферти за...

Дивиденти от приватизационни фондове

Да получи дивидент е право на акционера, но не и задължение за дружеството за разпредели такъв. Решението дали да се разпределя дивидент се взема с на Общо събрание на акционерите (ОСА). Всеки притежател на акции може да упражни правото си на глас при всички решения, които взема дружеството и които...

Финансиране по Европейски Оперативни програми - Земеделци

В рамките на Програмата за развитие на селските райони до 2013 години се предвижда отпускането на определени суми под формата на грантове. Тези грантове не покриват 100% от необходимите средства за реализиране на проектите. Подробно с особеностите на отделните оси (направления), по които се...

Финансиране по Европейски Оперативни програми - Възможности за финансиране на проекти за селски туризъм

Във връзка с възможностите за финансиране на дейности свързани със селски туризъм, можем да ви насочим към Програмата за Развитие на Селските Региони (ПРСР) (официален уебсайт: http://prsr.government.bg/index.php/bg/). Една от четирите оси на програмата – трета ос е насочена към развитие на...

Необходими документи за откриване на фирма

Документите необходими за откриването на фирма варират според дейността, която фирмата би следвало да извършва. Някои дейности са обект на лицензиране (търговия със спиртни и тютюневи изделия) или на патентни изисквания (посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, адвокатски услуги и др....