Въпроси и отговори

Превалутиране или рефинансиране на кредит

Нека за начало да разграничим превалутирането и рефинансирането. Превалутиране означава, че валутата, в която се обслужва в момента кредита може да бъде променена. Това, обаче, не означава автоматично, че заедно с това ще получите лихвата за тази валута. На практика заемът ще се изплаща в друга...

Просрочия по кредити - Запор, секвестируемост - доходи, вещи, имоти

Съществуват ограничения при принудителното изпълнение на финансови задължения. Така при запор на заплатата на длъжника, не може да се удържи целия доход, а само част от него. В Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чл. 446 определя доходът, който подлежи на секвестиране: Чл. 446. (1) (Изм....

Починал длъжник

Когато длъжникът по кредитно задължение почине, преди да се е разплатил, съществуват няколко варианта. При кредит без поръчители и липса на застраховка „Живот” В този случай задължението се изплаща от наследниците на длъжника, стига те да приемат наследството. Според Закона за...

Кредитиране при стартиращ бизнес

Финансиране на стартиращ бизнес към момента се избягва от кредитните институции. Възможност за кредитиране съществува при положение, че се кандидатства чрез фирма, която е с бизнес история над 1 година, с добри финансови отчети и обезпечение недвижим имот. В повечето случаи предлаганите оферти за...

Поръчителство

Законово поръчителството е уредено в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) чл. 138 до чл. 148. По същността си то представлява вид гаранция за кредитора, че ако кредитополучателя изпадне в неплатежоспособност, то задължението ще бъде поето от поръчителя по кредита. Това определя и принципно по...

Просрочия по кредити

Прилагането на мерките на кредиторите срещу неизрядните платци започва, след като заемът бъде обявен за предсрочно изискуем. Предсрочно изискуем кредит Съгласно Законът за кредитните институции и по-конкретно чл. 60 (2) банката - кредитор, може да обяви един кредит за предсрочно изискуем...

Финансиране по Европейски Оперативни програми - Възможности за финансиране на проекти за селски туризъм

Във връзка с възможностите за финансиране на дейности свързани със селски туризъм, можем да ви насочим към Програмата за Развитие на Селските Региони (ПРСР) (официален уебсайт: http://prsr.government.bg/index.php/bg/). Една от четирите оси на програмата – трета ос е насочена към развитие на...

Кредитиране на българи работещи в чужбина

Кредити се отпускат на българи работещи в чужбина приоритетно за закупуване на имот в България. Задължително е доходът на кредитоискателя да е официален и доказуем. Преимущество в това отношение имат хората на постоянна и стабилна работа (сравнително по-висококвалифицираните кадри). При отпускането...

Кредитна история / Централен кредитен регистър (ЦКР)

Кредитна задлъжнялост Информация за кредитната задлъжнялост се набавя от справка в Централен кредитен регистър (ЦКР) към Българска Национална Банка (БНБ). В нея се съдържа информация, както за текущото състояние на кредитите на кредитоискателя, така и за начина, по който са обслужвани 5 години...

Забрана за напускане на страната

Забраната за напускане на страната е уредена в Закона за българските документи за самоличност: Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Може да не се разреши напускане на страната, паспорти и заместващи ги документи да не се издават на: (...) 3. (доп. - ДВ, бр. 43 от...

Кандидатстване за кредит по време на отпуска по "МАЙЧИНСТВО"

Към момента в България, няма банкова институция, която да отпуска кредити на жените, които са в отпуск по майчинство. Също така от банките не приемат като официален доход детските надбавки, понеже те се приемат за средства нужни за отглеждането на детето, т.е. един вид чужд доход. Въпреки това...

Oсребряване на лихвоточки

1. Какво е условието да получа парите за обезщетение срещу лихвоточки? Основното изискване правоимащите да получат обезщетението е да закупят или да започнат строителство на жилище. Без да е налице един от тези два факта, Вие имате само право да получите парите, но липсват предпоставките това да се...