Взаимни фондове, инвестиции - резултати от търсенето:

    Само български фондове  

Тренд Балансиран Фонд

  • Управляващо дружество: Тренд Асет Мениджмънт АД
  • Последна промяна: 3/19/2018
История за последният 1 месец   (19.9.2019 г.-19.10.2019 г.)
Легенда:
  • Тренд Балансиран Фонд (Ф1)
Доходност / Фонд
Ф1
Нетна стойност на активите на дял/акция днес938.00BGN
От началото на годината-2.04%
За последните 12 месеца-3.55%
От началото на публичното предлагане (анюализира се)-0.56%
Стандартно отклонение2.06%

Тип фонд
Балансиран
Инвестиционен риск
Умерен до висок
Инвестиране (регион)
• България
• Европа включително Еврозоната
• Други
Регион на инвестиране - описание
КТБ Фонд Акции възнамерява да инвестира основно в акции и търгуеми права, търгувани в България и в други държави членки. Фондът може да инвестира и в трети държави, включени в списък, одобрен от Заместник-председателя на КФН
Регистрация
България
Форма на организация
Договорен фонд
Код на продукта
MF000218